Hlavné mesto SR Bratislava zriaďuje, alebo má majetkovú účasť vo viacerých organizáciach. Ich cieľom je poskytovať dôležité služby pre obyvateľov mesta, kvalitne, efektívne a transparentne.

  • Rozpočtové organizácie: zariadenia pre seniorov, základné umelecké školy, centrá volného času a iné sociálne služby
  • Príspevkové organizácie: pôsobia v oblasti kultúry, športu, prírody a zelene, a rozvoja mesta
  • Obchodné spoločnosti mesta: podniky s majtekovou účasťou mesta vykonávajúce najkomplexnejšie činnosti na území Bratislavy - ako je napr. odvoz odpadu, prevádzka mestskej hromadnej dopravy, vodovodov a kanalizácií atď.