Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v sobotu 29.10.2022 od 7:00 do 20:00. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Po prvýkrát boli voľby spojené – to pre Bratislavu znamená, že volič v Bratislave volil naraz primátora Bratislavy, poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, starostu príslušnej mestskej časti, poslancov do zastupiteľstva mestskej časti, a zároveň aj predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a poslancov do krajského zastupiteľstva. Predseda BSK sa prvýkrát volil v jednokolovej voľbe.

Zoznam kandidátov

Zápisnice z volebných komisií

Mestská volebná komisia

Priebeh volieb

Voliť je možné iba v mieste trvalého pobytu v príslušnom volebnom okrsku mestskej časti. V Bratislave voliči dostanú 6 tlačív, pričom volebné lístky, obálky a urny budú farebne odlíšené.

  • Biele sú lístky, obálky a urna, pomocou ktorých volíme v komunálnych voľbách - primátora Bratislavy, starostov mestských častí, poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Volič teda dostane 4 biele hlasovacie lístky, z toho 2 so sivým pásom na okraji, všetky vkladá do bielej obálky a bielej urny.
  • Modrou sú označené lístky, obálky a urna, ktorými volíme v župných voľbách - teda predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Volič dostane 2 hlasovacie lístky s modrým pásom, ktoré vkladá do modrej obálky a modrej urny.

Pre voľbu primátora, starostu a predsedu BSK je 1 krúžok, pri voľbe poslancov mestského, miestnych a župného zastupiteľstva je maximálny počet krúžkov uvedený v hornej časti hlasovacieho lístka. Hlasovací lístok, ktorý prekročí maximálny počet krúžkov, je neplatný; platný je vtedy, ak je tento počet dodržaný alebo nižší. Hlas je takisto neplatný pri vložení volebného lístka do nesprávnej obálky a vhodení obálky do nesprávnej urny.

Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra ↗︎.

Dokumenty

Archív