Činnosť mestskej kontrolórky

Dokumenty v tejto časti umožňujú občanovi zoznámiť sa s výsledkami vnútornej kontroly samosprávy. Sú tu informácie týkajúce sa plánov a výsledných správ kontrolnej činnosti.

Kontakt

Mestská kontrolórka JUDr. Jana Bezáková

Adresa: Mestská kontrolórka Biela 6 814 99 Bratislava (2. poschodie)

Korešpondenčná adresa: Mestská kontrolórka Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

Plány kontrolnej činnosti

Stanoviská k rozpočtom

Stanoviská k záverečnému účtu

Správy z vykonaných kontrol

Ročné správy