Oblasti

Parkovanie

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08.12.2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 prijalo uznesenie č. 882/2017, ktorým, cit.:

 • vyhovuje protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 zo dňa 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia.
 • žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní v hlavnom meste SR Bratislave, ktoré bude v súlade so zákonom. T: 26. 10. 2017

Dňa 27.6.2019 uznesením č. 202/2019 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel č. 8/2019 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré boli prijaté všeobecne záväznými nariadeniami č. 12/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, č. 9/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Protest prokurátora

Hazard

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prijalo na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 uznesenie č. 883/2017, ktorým, cit.:

 • nevyhovuje protestu prokurátora sp. zn.: Kd 141/17/1100-11, zo dňa 12. 05. 2017, proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 zo dňa 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy.
 • žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
  • aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o podaní žaloby prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy (na najbližšom zasadnutí Mestského zasadnutia hlavného mesta SR Bratislavy po tom, ako hlavné mesto SR Bratislava obdrží informáciu, že žaloba bola podaná)
  • v prípade podania žaloby Krajskou prokuratúrou Bratislava voči hlavnému mestu SR Bratislave, aby sa voči nej účinne a včas bránil.
  • aby prípadne využil každý opravný prostriedok voči akémukoľvek rozhodnutiu súdu vydanému v neprospech hlavného mesta SR Bratislavy vrátane predbežných opatrení.
 1. Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 7.6.2018 č.k. 6S/156/2017-245 v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Bratislava, so sídlom Vajnorská 47, 812 56 Bratislava, proti žalovanému: Hlavné mesto SR Bratislava, vyslovil nesúlad Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 zo dňa 30.3.2017 o zákaze umiestenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy so zákonom.
 2. Hlavné mesto SR Bratislava dňa 27.7.2018 podalo na Krajský súd SR Kasačnú sťažnosť proti uzneseniu Krajského súdu č. k. 6S/156/2017-245 zo dňa 7.6.2018.
 3. Najvyšší súd SR uznesením č. 2 Usam 2/2018 zo dňa 27.1.2021 Kasačnú sťažnosť zamietol.

V zmysle ust. § 367 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok: „Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, sú povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 uviesť všeobecne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnenia úloh štátnej správy do súladu so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy; inak všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť alebo niektoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 strácajú platnosť.“

Dňa 17.12.2020 uznesením č. 692/2020 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Protest prokurátora