Od 1.4.2022 je hlavné mesto povinné zverejňovať všetky povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Na webovom sídle zverejnovanie.bratislava.sk ↗︎ tak zostane zverejňovanie iba tých zmlúv, ktoré nie je možné zverejniť resp. nie sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv ↗︎.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk ↗︎ je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty.

Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr, rozhodnutí a je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.