Zajtra: Polooblačno 27°C

Bratislava potrebuje férové parkovanie

Počet áut v Bratislave neustále rastie, od začiatku milénia sa prakticky zdvojnásobil a dnes ich je v Bratislave registrovaných viac ako 300.000. Viac ako 33,000 áut denne dochádza do Bratislavy. Zhruba 89% áut parkujúcich cez deň napr. v lokalite Mlynské Nivy, kde ľudia dochádzajú za prácou, patrí Bratislavčanom. Autá dnes parkujú doslova všade a bežne máme problém zaparkovať tam, kde bývame. Nie je v silách mesta a ani mesto nemá toľko verejného priestoru, aby pre neustále rastúci počet áut na území Bratislavy zabezpečilo verejné parkovacie miesto. Navyše, parkovacie miesto pred domom, pred prácou, prípadne aj inde, kde sa Bratislavčania po Bratislave premiestňujú. Aby nám doprava v meste neskolabovala úplne a aby všetok verejný priestor nebol obsadený len parkujúcimi autami, je potrebné pohyb áut aj ich parkovanie regulovať. 

  


Pripravili sme návrh férového parkovania. Rezidentom – vlastníkom parkovacej karty – bude môcť byť každý Bratislavčan s trvalým pobytom v budúcej rezidentskej zóne a so vzťahom ku konkrétnemu automobilu. Na jednu domácnosť budú môcť byť vydané 3 rezidentské karty. Za prvú rezidentskú kartu podľa návrhu VZN zaplatí rezident 39 EUR/rok. Získa za to možnosť parkovania vo vlastnej zóne a 100 hodín parkovania ročne pre svoje návštevy. Za ďalších 10 EUR/rok rezident ku svojej parkovacej karte získa navyše dvojhodinový benefit denne na parkovanie v iných spoplatneých zónach. Túto kartu za 10 EUR/rok si budú môcť kúpiť všetci Bratislavčania, teda aj tí, ktorí nebudú mať trvalý pobyt v regulovanej zóne a nebudú potrebovať rezidentskú kartu. Za rezidentskú kartu pre druhé auto v domácnosti zaplatí rezident 150 EUR/rok a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti to bude 500 EUR/rok. Mimo svojej vlastnej rezidentskej zóny bude v inej spoplatnenej zóne platiť parkovanie podľa hodinovej sadzby, t.j. od 0,50 EUR/hod po 2 EUR/hod.

  

Parkovanie nebude spoplatnené v celom meste. Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním a iba v časoch, kedy problém s parkovaním na danom mieste pretrváva. Napríklad na sídlisku, kde je problém s parkovaním najmä v noci, bude parkovanie spoplatnené iba v noci. Pri biznis centrách a úradoch, kde je problém s parkovaním najmä v pracovnej dobe, bude parkovanie spoplatnené iba cez deň. A v lokalitách, kde problém s parkovaním nie je, parkovanie bude naďalej bezplatné. 

  

Férové parkovanie sa bude spúšťať v konkrétnych zónach, ktoré začneme zavádzať až od roku 2021. Takéto rezidentské zóny sa zavedú vtedy, keď budú na základe predchádzajúcich analýz zabezpečené dostatočné parkovacie kapacity pre rezidentov. Pre tých, ktorí do Bratislavy dochádzajú, pripravíme do roku 2021 minimálne 12 nových záchytných parkovísk v Bratislavskom kraji. Do roku 2021 mesto tiež zabezpečí výrazné zlepšenie v kvalite a dostupnosti verejnej dopravy - vznikne 22 km nových bus pruhov a 39 križovatiek s preferenciou MHD, dopravný podnik zavedie 80 nových kĺbových autobusov, pribudne 8 expresných liniek MHD a 4 expresné regionálne linky Bratislavskej integrovanej dopravy.

  

Férové parkovanie prinesie Bratislave lepšie parkovanie tam, kde bývame, menej dopravných zápch, bezpečnejšie chodníky, lepší verejný priestor, čistejšie ovzdušie a viacej obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt. Férové parkovanie však prinesie Bratislave aj finančné zdroje – a tie sa budú investovať späť do zlepšovania parkovania a dopravy. Parkovné nebude vyberať žiadna súkromná firma, ale naše mesto. Všetky výnosy mesta pôjdu do nového Fondu mobility a všetky budú použité v prospech lepšej dopravy v Bratislave – na nákup vozidiel MHD, opravy a budovanie električkových a trolejbusových tratí, budovanie ďalších záchytných parkovísk, rekonštrukcie ulíc a verejných priestorov, výstavba parkovacích domov a budovanie cyklotrás.


Parkovacie kapacity

Súčasťou prípravy parkovacej politiky je aj mapovanie lokalít a pozemkov v celej Bratislave, na ktorých by v budúcnosti mohli vzniknúť dodatočné parkovacie kapacity. Regulácia parkovania je totiž aj o zlepšení dostupnosti parkovania pre rezidentov na miestach, kde je s parkovaním problém. V tejto fáze ide iba o zoznam možných pozemkov v nadväznosti na potreby parkovania v jednotlivých lokalitách. Prvým krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vytypovaných lokalít je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z potrieb a skúseností rezidentov v priamom okolí.

Jednou z takýchto potenciálnych lokalít je aj vnútroblok obytných domov na Račianskej-Šancovej-Kominárskej v Novom Meste. S obyvateľmi vnútrobloku sme sa preto o riešení dostupnosti parkovania a možnostiach výstavby parkovacieho domu v tejto lokalite rozprávali na online stretnutí. Na stretnutí sme prezentovali možnosti parkovacieho domu aj so zachovaním funkcie ihriska a vypočuli si spätnú väzbu obyvateľov a zodpovedali otázky. Prezentáciu, otázky a odpovede si môžete pozrieť v zázname zo stretnutia.

Záznam zo stretnutia s obyvateľmi - parkovací dom UNITAS


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní sme predstavili poslancom mestského aj miestnych zastupiteľstiev v apríli 2019. Tento návrh následne odišiel na prerokovanie mestským častiam. Zo 17 mestských častí ho 14 aj s pripomienkami schválilo a 3 mestské časti ho neschválili. Z jednotlivých mestských častí prišlo spolu 108 pripomienok k návrhu. Všetky tie, ktoré nové pravidlá parkovania z nášho pohľadu vylepšili, sme zakomponovali do nového znenia VZN. Celkovo sme v plnom rozsahu, čiastočne alebo iným spôsobom akceptovali 78 pripomienok. Nové znenie VZN od 22. do 31. mája mala možnosť pripomienkovať verejnosť. Z rokovaní miestnych zastupiteľstiev aj zo stretnutí s občanmi vyplýva, že drvivá väčšina zainteresovaných Bratislavčanov si uvedomuje nevyhnutnosť zaviesť pravidlá parkovania a ich názory sa líšia len pokiaľ ide o ich podobu, resp. nutnosť prijatia konkrétnych opatrení v rámci férového parkovania. 

  

Predložené VZN o dočasnom parkovaní považujeme za férové voči všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom. Zvýhodňuje parkovanie Bratislavčaniek a Bratislavčanov s trvalým pobytom pred parkovaním mimobratislavských vodičov a zároveň odľahčuje verejný priestor pre všetkých. Aj pre tých, ktorí auto nevlastnia a chcú využívať chodníky a zeleň pre peší pohyb a pre tých, ktorí využívajú iné spôsoby dopravy (MHD, cyklodopravu), aby sa dostali do svojho cieľa rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie. Pravidlá férového parkovania, ktoré mesto pripravilo, si vyžadujú aj istú zmenu návykov Bratislavčanov (elimináciu zbytočných jázd, častejšie využívanie iných druhov dopravy a pod.), preto je to ťažká a nepopulárna téma. A to nielen v Bratislave, ale v každom inom meste, kde sa podobná regulácia parkovania zavádzala. Skúsenosti z iných miest tiež ale ukazujú, že po zavedení pravidiel akceptácia regulovaného parkovania vzrástla, lebo si ľudia viac uvedomili, že prináša výsledky – menej parkujúcich áut, menšiu hustotu premávky, kvalitnejší verejný priestor a znesiteľnejšie ovzdušie. Sme presvedčení, že rovnako to bude aj v Bratislave.

Audit parkovacej politiky

Zóna Krasňany