Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Električka v Petržalke

AKTUALITY

Kadiaľ pôjde električka?

Budúca trasa pokračujúcej električky je v teréne vyznačená dreveným kolíkmi,  ktoré sú od seba vzdialené približne každých 100 metrov. Na každom kolíku je štítok s grafikou, ktorá vyznačuje električku a jej doplnky.  V okolí budúcich zastávok je na kolíkoch vyznačený čas, za ktorý prejde električka do centra. Ostatné kolíky zobrazujú napríklad zelenú trať, koľko cestujúcich táto električka  prevezie denne či zelené strechy na zastávkach MHD.

 


O Petržalskej električke

Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie - Bosákova.  Ide o jeden z najväčších dopravných projektov, ktorý vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu v meste a spojí dve veľké mestské časti – Staré Mesto a Petržalku. Vďaka tomuto spojeniu bude cestujúca verejnosť jazdiť z centra mesta až na koniec Petržalky len za pár minút komfortne a bezpečne. 

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou.  

Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.  

Predmetná časť električkovej trate má navrhnutých 7 zastávok s pracovnými názvami:  

 • Chorvátske rameno  
 • Gessayova  
 • Zrkadlový háj  
 • Stred  
 • Veľký Draždiak  
 • Lietavská  
 • Janíkov dvor  

Pre celú stavbu bol vypracovaný špeciálny dizajnmanuál, ktorý rieši dizajn všetkých prvkov električkovej trate tak, aby sa vytvoril ucelený estetický a funkčný celok s charakteristickou farebnosťou.  


VÝRAZNÉ PRVKY 

 • Výraznými prvkami budú napríklad prístrešky nástupísk.  
 • Ich konštrukcia bude jedinečná v tom, že bude spájať základnú funkciu, ktorou je ochrana cestujúcich pred nepriaznivým vplyvom počasia s technickou funkciou.  
 • V konštrukcii prístrešku bude integrovaný technologický panel, ktorý bude v sebe skrývať prvky elektroinštalačných rozvodných skríň, smetných nádob, automatov na výdaj cestovných lístkov a informačných panelov.  
 • Tým sa nástupiská zbavia rôznych satelitných zariadených, ktoré sa umiestňovali ako samostatné prvky a nástupiská sa stanú čistými bez lokálnych prvkov, častokrát z rôzne tvarovaných skríň.  
 • Prístrešky sú navrhnuté s tzv. zelenými bezúdržbovými strechami.  

ZELEŇ 

 • Samotná električková trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov, ktorá sa aplikuje podobne ako pri modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály.  
 • Zeleň zohráva v návrhu trate významnú úlohu a počíta s výsadbou stromov v stromových boxoch, výsadbou stromov na voľných plochách, s trvalkovými záhonmi s vyššou mierou autoregulácie, s trávnikmi a lúčnymi porastmi.  
 • Náhradná výsadba za výrub jestvujúcej zelene sa bude realizovať predovšetkým v blízkom okolí trate, pričom tak vzniknú lokality združenej výsadby stromov a tiež krátke aleje.  


MOSTY 

 • Súčasťou stavby sú štyri mostné objekty, a to, združený most pre električkovú cestnú dopravu (na Rusovskej ceste), električkový most (premostenie Chorvátskeho ramena), cestný most (na Kutlíkovej ulici) a rekonštrukcia jestvujúceho mosta tak, aby sa na ňom umiestnili nové zastávky MHD (na Panónskej ceste).  
 • Okrem týchto mostov sa zhotoví aj jedna lávka pre peších cez Chorvátske rameno v blízkosti električkovej trate.  

DOPRAVA 

 • Električka bude obsluhovať Petržalku priamejšie než dnes autobusy, vďaka čomu bude aj rýchlejšia.  
 • Napomôže tomu aj preferencia na križovatkách, kde bude mať električka prednosť. 
 • Zastávky budú situované predovšetkým vo väčších križovatkách a ich rozostupy budú podobné tým, aké poznáme napríklad z viedenského metra.  
 • Všetko to umožní dostať sa z Janíkovho dvora / Južného mesta na Šafárikovo námestie za približne 10 -12 minút.  
 • Petržalskú radiálu bude aj naďalej obsluhovať električková linka 3

Predpokladáme, že v roku 2030 denne električku v Petržalke využije v každom smere 30-tisíc cestujúcich.  

 • V miestach, kde cesty pretnú električku, budú zriadené prestupné zastávky, kde sa bude dať prestupovať medzi električkami a autobusmi.  
 • Nadväzné autobusy budú premávať do všetkých častí, ktoré budú vzdialené od električky.  
 • Systém nadväzných autobusových liniek bol zrealizovaný už v roku 2005, takže autobusy zostanú bez zmien trás.  
 • Zabezpečený bude aj prestup smerom na Jarovce, Rusovce a Čunovo na konečnej zastávke električiek.

Časový harmonogram projektu:

 • spustenie výstavby 2021
 • ukončenie výstavby 2023
 • uvedenie električky do prevádzky 2023

Predpokladaná hodnota zákazky

 • 90  567  150,- eur bez DPH
 • väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude mestu poskytnutá z EÚ fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra