Grantový Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2022


Ciele grantového Podprogramu 4

podpora činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorého bude poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta.

Oprávnení žiadatelia

  • Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto
  • Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Oprávnené aktivity podpory

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú určené na šport a rekreáciu verejnosti (s charakterom kapitálových výdavkov),
  • obstaranie materiálno - technickej základne, príp. jej rekonštrukcia a modernizácia (obstaranie hmotného a nehmotného majetku, príp. jeho technické zhodnotenie, ktoré  spĺňa podmienku kapitálového výdavku).

Výška grantu

  • Minimálna výška dotácie 10 000 eur

Minimálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na jeden schválený projekt je 10 000 Eur.

  • Maximálna výška dotácie 150 000 eur

Maximálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na všetky schválené projekty nesmie prekročiť 150 000 Eur.

 

Lehota pre podávanie žiadostí: 15. september 2021 – 14. november 2021

Ako požiadať o udelenie grantu

Každý žiadateľ po registrácii a prihlásení sa v elektronickom systéme bratislava.egrant.sk (Grantový program: ŠPORT a VZDELÁVANIE - Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hl. meste SR Bratislave, r.2022) vyplní príslušnú žiadosť so všetkými povinnými náležitosťami, pripojí všetky požadované prílohy (vrátane skenu podpísaného čestného vyhlásenia), skontroluje správnosť a úplnosť uvedených údajov (napr. presné pomenovanie názvu žiadateľa bez použitia skratiek, správnosť uvedeného čísla účtu, správnosť uvedených kontaktných údajov a pod.) a žiadosť v elektronickom systéme odošle.

Tlačenú verziu odoslanej žiadosti spolu s čestným vyhlásením žiadateľ predkladá v originálnom vyhotovení v tlačenej forme iba v prípade úspešnosti projektu a doručí ju (spolu s povinnými prílohami) až v termíne podpisu zmluvy.

V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť 1. krát, k podpisu zmluvy predkladá aj kópie všetkých ostatných povinných príloh; v prípade akýchkoľvek zmien v už odovzdaných a nahratých prílohách žiadostí z predchádzajúcich rokov, napr. v stanovách či štatútoch, bankových spojení, menovaní štatutárnych zástupcov a pod., doručí k podpisu zmluvy i kópie potvrdzujúce tieto zmeny, všetko na adrese gestora programu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie školstva, športu a mládeže
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a v prípade podpisu zmluvy vytlačiť VO VERZII PRE TLAČ.

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude v elektronickom systéme odoslaná najneskôr v stanovenom uzávierkovom termíne 14.11.2021 do 24:00 h.

Prijatie žiadosti v elektronickom systéme je akceptované iba v prípade, ak bude žiadateľovi odoslaný spätný potvrdzujúci email  o prijatí žiadosti na kontaktný email uvedený v žiadosti.

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, nebude možné ju hodnotiť a tým vzniká dôvod na jej vyradenie.

Pri písomnej komunikácii s gestorským oddelením grantového programu uveďte v ľavom rohu obálky vždy pozn. "GP - Podprogram 4".

Kontakt

Mgr. Jozef Špaček

02/59 356 543, +421 902 985 828
Konzultácie:
v pracovné dni vždy od: 13:00 - 15:00


Uzávierkové termíny pre podávanie žiadostí na rok 2022

14. november 2021

Lehoty pre podávanie žiadostí na rok 2022

15. september 2021 - 14. november 2021


Výsledky grantových konaní 2020

Výsledky grantových konaní 2021

Výsledky grantových konaní 2022

Termín prerokovania návrhu grantovej komisie o pridelení jednotlivých dotácií v Podprograme 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave Mestským zastupiteľstvom je 31. marec 2022.

Predpokladaný termín podpisu zmlúv o pridelení dotácie jednotlivým úspešným žiadateľom bude možný až po predložení výsledkov VO/VOS a kompletnej projektovej a stavebnej dokumentácie v zmysle novelizovaného Štatútu Podprogramu 4.