O čom je zimná údržba

Cieľom zimnej údržby je zmierňovanie dopadov nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. V praxi to znamená preventívne ošetrenie povrchov pred snežením alebo poľadovicou, priebežné zlepšovanie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov počas sneženia a následne zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti všetkých komunikácii v správe mesta po ukončení sneženia.

Kým na cestách sa zlepšuje zjazdnosť všetkých jazdných pruhov, na chodníkoch sa z dôvodu technickej, ale najmä finančnej náročnosti zlepšuje ich schodnosť vytvorením aspoň 1 m širokého koridoru, nezávisle od celkovej šírky chodníku. Na námestiach sa zlepšuje schodnosť na 70 % plochy, pričom zvyšná plocha námestia slúži najmä na dočasné uskladnenie nazhŕňaného snehu.


Ako funguje dispečing?

Práca mestského dispečera je zodpovedná a náročná. Akoby nie. Mestský dispečer je ten, KTO musí predvídať, vedieť vypracovať plán zásahu a včasne reagovať v predstihu, je to práve ON, kto monitoruje situáciu v teréne a podľa toho vydáva pohotovostné pokyny na rozmiestnenie a výjazd techniky a pracovníkov pri zmierňovaní následkov zimy na komunikáciách mesta, či sneží alebo nesneží. Zaujímavosťou a špecifikom Bratislavy je aj to, že tu máme 2 klimatické zóny a situácia v meste sa v každej z nich pri nepriaznivom počasí vyvíja inak. Boli situácie  - v Petržalke +2 stupne, Koliba sneh -3 stupne, alebo mrzlo a šmýkalo sa len na Dolných honoch a nikde inde. Hlavným pracovným nástrojom dispečera sú dáta a potom najmä skúsenosti z minulých zím, ktoré sú ich cenné know how.

Na základe dát, operačného plánu zimnej údržby pracovník dispečingu vyhodnocuje a musí okamžite reagovať pred snežením či počas sneženia. Čo dokáže špeciálne potrápiť a sťažuje rozhodovanie o posype, sú teploty okolo nuly a mierna zima, či „soliť“ alebo nie, keď nenasneží a nenamrzne. Veľa ľudí možno považuje solenie v takom prípade za zbytočné a mrhanie financiami, ale teploty pod nulou, aké sme mali aj minulú zimu, sú zradné, treba si uvedomiť, že pre dispečera je vždy prvoradé prihliadať na prejazdnosť komunikácií, aby boli cesty aj chodníky pripravené. Pri mrznúcom mrholení môžu vlhké a mokré komunikácie namŕzať a šmýkať, vtedy musí vychádzať najmä z monitoringu premenlivého stavu a teploty komunikácií a súčasne zohľadňovať aj finančné výdavky na zimnú údržbu v rámci efektivity. Nikto nie je rád, keď spadne na šmykľavom chodníku alebo uviazne na neposypanej ceste, ktorá šmýka a spôsobuje všetkým problémy.

Spokojnosť mesta a obyvateľov je tá najväčšia odmena.   

 


CESTY

Pred plánovaným spádom snehu, často v skorých ranných hodinách, vykonávame preventívny posyp celého mesta alebo kritických úsekov. Následne sa počas sneženia vykonáva likvidačný posyp spojený s pluhovaním, frézovaním alebo zametaním snehu ku krajom komunikácií. V prípade potreby je sneh odvezený z vybraných komunikácií, prípadne je zľadovatená vrstva snehu mechanicky rozsekaná. Zazmluvnené vozidlá vykonajú jeden prejazd všetkých vozoviek v správe mesta spravidla do 3 hodín. Dispečing následne vydáva pokyny podľa aktuálnej situácie na ďalšie výjazdy. Novinkou tento rok sú dodatočné sypače, ktoré budú kritické kopcovité úseky pluhovať nepretržite až do odvolania. Doprava v Bratislave je každým rokom je hustejšia a je nemožné vykonávať zimnú údržbu v dopravných špičkách.


CHODNÍKY 

Schodnosť chodníkov zabezpečujeme posypom a odhŕňaním snehu v šírke 1 meter od okraja vozovky tak, aby bola zlepšená ich schodnosť, teda nie po celej šírke v 2 sledoch (každých 12 hodín počas sneženia, po 24 hodinách po ukončení sneženia). Naším cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu schodnosť chodníkov pre obyvateľky a obyvateľov nášho mesta. 

Kým po minulé roky bolo percento odhrnutých chodníkov do 24 hodín 56, tento rok je plán 93 % odhrnutých chodníkov v danom čase. Nakoľko je údržba chodníkov technicky a najmä finančne náročná, režim údržby pre jednotlivé pešie úseky musíme prioritizovať. Vysoko frekventované chodníky alebo tie, ktoré predstavujú zvýšené riziko úrazu, ako napríklad kopce, schody a lávky, majú vyššiu intenzitu údržby počas sneženia a vyžadujú rýchlejšie zabezpečenie schodnosti po ukončení sneženia. 

Schodnosť chodníkov zlepšujeme už počas samotného sneženia. Pri výdatnom nepretržitom snežení sa ale aj na relatívne čerstvo očistenom chodníku môže vytvárať nová vrstva snehu. Po ukončení sneženia sa postupne zabezpečuje schodnosť všetkých peších komunikácií v správe mesta.

V prípade očakávanej poľadovice je na celú plochu chodníka daný preventívny posyp (spravidla soľou). V prípade zľadovatenej plochy ju ruční pracovníci manuálne rozsekajú a dočistia. Cieľom zimnej údržby nie je zabezpečenie suchého povrchu, ale zlepšovanie a postupné zabezpečenie schodnosti komunikácie. 

K efektívnejšej zimnej údržbe chodníkov prispeje túto zimu zapojenie mestského komunálneho podniku do ich čistenia v MČ – Nové Mesto, Ružinov a Vajnory. Komunálny podnik je súčasťou organizačnej štruktúry hlavného mesta a spadá pod Oddelenie správy komunikácii Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Okrem toho budú zimnú údržbu chodníkov mesta zabezpečovať zmluvný dodávateľ A.I.I. Technické služby a zazmluvnené mestské časti. 

Na údržbu chodníkov v MČ Nové Mesto, Vajnory a Ružinov bude novozriadený komunálny podnik používať aj eko posypový materiál Zeolit.

Intenzita údržby peších komunikácií je rozdelená na dva okruhy:

1. okruh – najvyťaženejšie úseky (centrum mesta, kopcovité terény, nemocnice, školy a iné vysoko frekventované úseky)

  • Počas sneženia sa schodnosť týchto peších komunikácií zlepšuje v 12-hodinových intervaloch.
  • Schodnosť chodníkov je zabezpečená do 24 hodín po ukončení spádu snehu.

 2. okruh – menej vyťažené úseky (ostatné chodníky v správe mesta a  niektoré nezaradené)

  • Počas sneženia sa schodnosť zlepšuje v nižšej intenzite v závislosti od dostupných kapacít.
  • Schodnosť chodníkov je zabezpečená čo najskôr po ukončení sneženia, väčšinou do 48 hodín. 
  • Pracovníci 1. okruhu sa po ukončení svojich rajónov presunú na úseky v 2. okruhu. Zabezpečenie schodnosti chodníkov v 2. okruhu sa tak spravidla výraznejšie zrýchli až po 24 hodinách od ukončenia sneženia.

 


KALAMITA

Stav živelnej pohromy nastáva pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach a pri silnom vetre, ktoré vytvárajú na komunikáciách závady v zjazdnosti pre všetky motorové vozidlá.

Organizácia zimnej údržby pri vyhlásení 3. stupňa aktivity  (stav mimoriadnej situácie - zimnej kalamity) je riadená Okresným úradom v Bratislave. Podnet k vyhláseniu 3. stupňa aktivity predkladá Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy vedúcemu Koordinačného operačného strediska integrovaného ZS Okresného úradu v Bratislave - tel. č. 112.