Odstraňovanie vrakov

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre hlavné mesto zabezpečuje spoločnosť

  • Autovrakovisko, s.r.o. – Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo, tel: 0902 457 777, e-mail: dispecing@rovami.sk 
  • P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 460 089, e-mail: pesko@p-k.sk.

Povinnosti držiteľa vozidla

podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

  1. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
  2. umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Nesplnenie povinností držiteľa vozidla

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo:

  • poškodzuje životné prostredie magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené)  podľa zákona o odpadoch bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
  • ohrozuje životné prostredie  alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny magistrát alebo príslušný miestny úrad podľa zákona o odpadoch písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Kontakty


Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre hlavné mesto zabezpečuje spoločnosť

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.
Priemyselná 2721/11
900 27 Bernolákovo
tel: 0902 457 777,
e-mail: dispecing@rovami.sk

P + K, s.r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
+421 2 44 460 089
pesko@p-k.sk.


Odovzdať staré vozidlo je jeho držiteľ/vlastník povinný odovzdať buď do zariadenia na zber starých vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.
Priemyselná 2721/11
900 27 Bernolákovo
tel: 0902 457 777, 
e-mail: dispecing@rovami.sk

P + K, s.r.o.
Vajnorská 89
Bratislava
+421 2 444 600 89

CSOKO spol. s r.o.
Pšeničná 8B
Bratislava
+421 903 208 523

WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o.
Galvaniho č.12
Bratislava
+421 904 801 639

PROMAUTO s.r.o.
Galvaniho 12
Bratislava
+421 903 445 428