Bratislava podpísala memorandum o zachovaní historickej hodnoty Vydrice


V memorande obe strany vyzdvihujú snahu o čo najcitlivejšie a kvalitnejšie disponovanie historicky cenným priestorom Vydrice v porovnaní s obdobnými projektami. Významná lokalita projektu nadväzuje na užšie centrum mesta. V malej časti je umiestnený na pozemku Hlavného mesta (v minulosti mal predchodca investora nájomný vzťah k pozemkom). K obsahu memoranda sa vyjadrovali odborné útvary magistrátu, aj organizácie mesta (MUOP, MIB, BKIS). Na príprave memoranda a vylepšení projektu pre ochránenie verejného priestoru sa významným spôsobom podieľali poslanci z Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva Hlavného mesta Matej Vagač, Martin Vlačiky, Jakub Mrva, Igor Polakovič, Michal Brat. „Do projektu sme vstúpili doslova v hodine dvanástej a podarilo sa nám dosiahnuť riešenie, ktoré je výhodné pre obe strany. Zapracovali sme viacero zelených opatrení, čo pomôže nielen klíme tohto územia, ale zvýši aj atraktivitu pre budúcich obyvateľov a návštevníkov lokality, ako aj ochranu a obnovenie pamiatkovo cenných artefaktov v pamiatkovej rezervácii,” povedal poslanec Matej Vagač.

Ekologické koncepty

Hlavným cieľom je prenesenie ekologických konceptov do projektu v podobe sadovníckych úprav, výsadby stromov v rámci uličných priestorov a námestí, zlepšenie podmienok pre vysadené stromy, zelené strechy a prvky zelene na fasádach a opornom múre hradného brala v podobe popínavej zelene na múry a múriky. „V memorande sú tiež zahrnuté opatrenia pre podporu a rozvoj diverzity, na ochranu biotopov chránených živočíchov, ktoré osídľujú hradný kopec, vodozádržné opatrenia či opatrenia pre mikroklimatický a tepelný komfort verejných priestorov, ktoré prispejú k zlepšeniu klímy v lokalite a jej atraktivity,” dopĺňa poslanec Jakub Mrva.

Verejné priestory

Mesto má záujem na verejnej prístupnosti priestorov v exteriéroch vo vlastníctve investora. Memorandum deklaruje verejnú prístupnosť týchto priestorov.

Historická stopa Kempelena

V lokalite sa nachádzajú historické fragmenty Kempelenovho vodovodu, ktoré budú podľa dohody v memorande zvýraznené, trasa vodovodu bude prezentovaná špeciálnymi prvkami a tiež bude vytvorený herno-edukačný Kempelenov park prezentujúci jeho vynálezy. „Do centra Bratislavy sa konečne symbolicky vracia jeden z našich najvýznamnejších rodákov, ktorý si svojimi vynálezmi vyslúžil prezývku bratislavský Leonardo da Vinci,“ dodáva k prezentácii Kempelenovej pamiatky poslanec Michal Brat.

Dopravné napojenie

Dopravné riešenie v rámci zámeru investora by v prípade potreby malo v budúcnosti umožniť vybudovanie integrovanej zastávky MHD. Mesto a investor majú záujem na rozpracovaní idey vertikálneho dopravného zariadenia spájajúceho lokalitu projektu s priestormi na hradnom kopci.

Vodná veža

Investor sa v memorande zaviazal vynaložiť 1.500.000 EUR bez DPH na revitalizáciu areálu Vodnej veže, vytvorenie verejného priestoru, nového kultúrneho spoločenského objektu. Podoba objektu a priestoru bude výsledkom spolupráce za účasti investora, mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy či MČ Staré Mesto. Mestu bude umožnené  podieľať sa na dramaturgii výstav či kultúrnych podujatí.

Významná časť pozemku sa po realizácii zámeru fakticky vráti v prospech hlavného mesta a bude verejne prístupná. Pozemok hraničí s ostatnými pozemkami   vo vlastníctve investora. V prípade nepredania pozemku by na ňom bolo v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou potrebné vynaložiť viac prostriedkov na vybudovanie verejných priestorov, spevnenie brala, kultiváciu, prípadne výsadbu mestskej zeleň za účelom vyrovnania sa novému a vyššiemu štandardu susediacich verejných priestorov. Viac ako 60 % percent pozemku predstavuje svah s vysokým sklonom.

Predaj pozemku bol v roku 2018 predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva za kúpnu cenu vo výške 375 055,88 Eur a nebol  schválený.  Súčasťou  predaja v roku 2018 bol i objekt bytového domu na Zámockých schodoch a pozemok, ktorý je ním zastavaný, od ich predaja Hlavné mesto v roku 2019 ustúpilo.  V súčasnosti ide o cenu za predaj tohto pozemku  2,66 násobne vyššiu - to je jeden milión päťsto eur, pričom v tejto sume nie je bytový dom s daným pozemkom.

Súvisiaci obsah

Komentáre