Hlavné mesto Bratislava podporí rozvoj športu a vzdelávania grantovým programom na rok 2021


Po minuloročnom zavedení inovatívneho systému podávania žiadostí Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave zverejňuje hlavné mesto ďalšiu Výzvu na podávanie žiadostí pre Podprogram č. 4 na podporu činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry. Prostriedky sú vyčlenené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov na šport a rekreáciu verejnosti alebo obstaranie materiálno-technickej základne športovej infraštruktúry.

V roku 2020 hlavné mesto podporilo 17 projektov vo výške 850 000 eur,  pre rok 2021 je v rozpočte mesta schválených 600 000 eur. Minimálna suma dotácie pre jeden projekt je 10 000 eur, maximálna vo výške 150 000 eur.

Záujemcovia o poskytnutie dotácie z Podprogramu č. 4 sa môžu registrovať a podávať svoje žiadosti v lehote od 23. decembra 2020 do 1. marca 2021 do 12:00 hod na stránke https://bratislava.egrant.sk/.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podprogramoch grantového programu a o vyhlasovaných výzvach k podávaniu žiadostí o udelenie grantu získajú záujemcovia na webovom sídle hlavného mesta na https://bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-rozvoj-sportu-a-vzdelavania-v-bratislave

Súvisiaci obsah

Komentáre