Mestskí poslanci dnes rokovali aj o nájme pozemkov pred americkou ambasádou


Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR využíva pozemok v okolí budovy ambasády na Hviezdoslavovom námestí ako svoju bezpečnostnú zónu od roku 2005. Zmluva na v zásade bezplatný nájom pozemku vypršala ešte v roku 2016. Predchádzajúce vedenie mesta nedokázalo v mestskom zastupiteľstve presadiť predĺženie tohto nájmu.

 

Dnešným hlasovaním a následným podpisom nájomnej zmluvy sa skončí bezplatné užívanie pozemku v centre mesta. Veľvyslanectvo USA bude za nájom pozemku, ktorý využíva ako bezpečnostnú zónu, platiť mestu a mestskej časti nájomné v celkovej sume 481 070,00 eur ročne, čo predstavuje 1,00 Eur/m²/deň. Veľvyslanectvo bude oprávnené uplatniť si trojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy, avšak iba pod podmienkou, že minimálne dva mesiace pred skončením doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR.

 

Existencia bezpečnostnej zóny pred americkou ambasádou sa opiera o Zmluvu o bezpečnostnej zóne medzi Spojenými štátmi americkými a Mestskou časťou Bratislava – Staré mesto, o stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Viedenský dohovor o diplomatických stykoch. Slovenská republika, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, je ako prijímací štát povinná uľahčiť výkon funkcií diplomatickej misie a nesie v tomto zmysle aj medzinárodnoprávnu zodpovednosť. Viedenský dohovor konštatuje, že „prijímajúci štát buď vysielajúcemu štátu uľahčí v súlade so svojimi zákonmi získať miestnosti potrebné pre misiu na svojom území, alebo mu pomôže obstarať umiestnenie misie iným spôsobom“. „Miestnosťami misie“ sa pritom podľa dohovoru rozumejú „budovy alebo časti budov a k nim priľahlé pozemky bez ohľadu na vlastníctvo, ak sa používajú pre účely misie, vrátane rezidencie šéfa misie“.

 

Záväzky vyplývajúce z dohovoru budú tak voči americkej ambasáde naplnené. Avšak podpísaním nájomnej zmluvy bude užívanie tohto pozemku v centre mesta aj adekvátne spoplatnené a jasne časovo ohraničené.

Súvisiaci obsah

Komentáre