Nadácia mesta Bratislavy spúšťa novú grantovú výzvu v Grantovom programe KULTÚRA


Nadácia mesta Bratislavy chce prostredníctvom novej grantovej výzvy v rámci GP  KULTÚRA: Rozvoj kapacít organizácií ponúknuť pomoc kultúrnym aktérom v nestabilnej situácii, ktorá zvyšuje ich zraniteľnosť v dôsledku rôznych faktorov vrátane súčasnej pandémie.

Cieľom otvorenia tohto programu, na rozdiel od programu na podporu kultúrnych podujatí, je podpora rozvoja a budovanie kapacít jej nezriaďovaných organizácií tak, aby zostalo zachované ich udržateľné fungovanie napriek limitujúcim pandemickým opatreniam a mali priestor venovať sa vlastnému rozvoju napríklad vzdelávaním či profesionálnou prípravou v oblastiach ako podnikateľské a marketingové stratégie, komunikačné stratégie reagujúce na aktuálnu situáciu, práca s publikom.

V rámci samostatnej výzvy v GP KULTÚRA: Kultúrne podujatia podporí nadácia kultúrne podujatia, ktorých realizátori patria zo svojej podstaty medzi najviac zasiahnutých aktérov kultúrnej a umeleckej sféry. Pozornosť bude venovaná aktivitám, ktoré súvisia s mestskými témami 21. storočia a výzvami, ktoré prináša udržateľný rozvoj. Tento program dáva možnosť za súčasnej pandemickej situácie uvažovať nad variantami výstupov v závislosti od jej vývoja.

V grantovom programe KOMUNITY sa môžu záujemkyne a záujemcovia uchádzať o grant v oblastiach Komunitné aktivityKomunitné priestory. Oba programy poskytujú príležitosť na podporu a rozvoj komunít pri realizácii svojich projektov vo verejnom priestore, ako aj pri budovaní komunitných priestorov, ktoré prispievajú k prehlbovaniu vzťahu Bratislavčaniek a Bratislavčanov v mestskom prostredí.

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.

Podrobné informácie o všetkých plánovaných výzvach v roku 2021 aj o samotnej nadácii sú dostupné na stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy a tiež na facebooku Nadácia mesta Bratislavy.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre