OLO začína s rozvozom vriec a informačných letákov pre zvoz triedeného odpadu z rodinných domov v Ružinove, Novom Meste a Rači


Harmonogram distribúcie vriec a letákov – Ružinov, Nové Mesto a Rača:

MČ Ružinov
Termín: 15.1.2021 – 24.1.2021

MČ Nové Mesto
Termín: 25.1.2021 – 31.1.2021

MČ Rača
Termín: 1.2.2021 – 7.2.2021                    

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec  bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Odvozný deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/ alebo na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/harmonogram-zberu-triedeneho-odpadu-2021-pre-rodinne-domy-v-mestskych-castiach-v-prvej-etape

Letáky pre všetky mestské časti nájdete na stránke OLO: https://www.olo.sk/letaky-k-2-etape-vrecoveho-zberu-triedeneho-odpadu/ alebo na miestnom úrade Vašej  mestskej časti.

Na základe prieskumu z prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu sme navýšili počet modrých vriec na papier na 26 ks a počet žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny na 32 ks. Zvýšili sme tiež frekvenciu odvozu žltých vriec počas mesiacov jún, júl a august na dvakrát mesačne.  V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111, 02/50 110 660. V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.

Súvisiaci obsah

Komentáre