OZNAM - prerokovanie urbanistickej štúdie


Spracovateľom urbanistickej štúdie je MV ARCHITECTURE s.r.o.. BSK zabezpečuje prerokovanie prostredníctvom Ing. arch. Jany Zlámalovej, odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a, ods. (1) stavebného zákona. Kompletný materiál v tlačenej forme je k nahliadnutiu na BSK, Sabinovská ul. č. 16 v miestnosti č. 407 v úradných hodinách. (Termín osobnej návštevy je potrebné dohodnúť vopred na t. č. 0248264221). Zverejnený je tiež na internetovej stránke BSK www.bratislavskvkraj.sk.

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 30 dní odo dňa oznámeia, t.j. do 18.01.2020 na adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava, v písomnej forme. 

Súvisiaci obsah

Komentáre