Stretnutie primátora s talentovanou mládežou hlavného mesta SR Bratislavy 2021


Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy je podujatie, ktorého cieľom je vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach. V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá minulý rok znemožnila poďakovať deťom a mládeži za vzornú reprezentáciu Bratislavy a pedagógom za ich odbornú prácu, sa primátor rozhodol oceniť ich dodatočne, a to nielen za rok 2019, ale aj rok 2020.  

Dňa 28. júna 2021 o 10:00 h. sa v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca uskutočnilo už po 25-krát odovzdávanie ocenení talentovanej mládeži hlavného mesta Bratislavy. Ocenenia talentovaným žiakom, študentom a ich pedagógom a trénerom odovzdávala v zastúpení pána primátora námestníčka Zdenka Zaťovičová a poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a člen Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva Rastislav Kunst.

Za roky 2019 a 2020 bolo v šiestich kategóriách dovedna ocenených 65 žiakov, študentov a 49 pedagógov a trénerov. Udelená bola aj jedna mimoriadna cena za umeleckú všestrannosť a tvorivú prácu žiačke Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, Chiare Eme Kvasnicovej, ktorá v rámci základnej umeleckej školy navštevuje okrem hudobného odboru (hra na violončelo, husle, spev) aj tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor. Spolu s ňou dostal čestné uznanie aj kolektív pedagógov Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, ktorí sa podieľajú na rozvoji jej talentu.  

Súvisiaci obsah

Komentáre