Výsledky kontroly NKÚ


Zrejme najzávažnejšie zistenia vyplývajúce z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) sa týkali správnosti a úplnosti vykazovania pohľadávok, ich vymáhania a odpisovania. Ide predovšetkým o pohľadávky za prenájom mestského majetku – bytov, nebytových priestorov a pozemkov.

 

Kontrola NKÚ preukázala, že hlavné mesto v kontrolovanom období 2016-2018 nevykonávalo analýzu pohľadávok vedených v účtovníctve a tým pádom ani nemalo informácie o stave ich vymožiteľnosti. Mesto zároveň nevyužívalo všetky právne prostriedky na včasné uplatnenie svojich práv. NKÚ identifikoval niekoľko príkladov, kde mesto nekonaním a/alebo nesprávnym konaním stratilo možnosť vymôcť pohľadávky alebo ich rovno odpísalo, v rozpore s internými predpismi aj zákonom. 

 

Pohľadávky, ktoré mesto viedlo v účtovníctve a ku ktorým nemalo žiadnu podpornú dokumentáciu (tzv. neidentifikovateľné pohľadávky) boli k 31.12.2016 vo výške 57 518 686,20€, k 31.12.2017 vo výške 57 517 323,94€ a k 31.12.2018 vo výške 51 671 751,04€.

 

Zároveň mesto odpísalo pohľadávky za rok 2016 vo výške 2,1-mil.€, za rok 2017 vo výške 1,2-mil.€ a za rok 2018 vo výške 1,2-mil.€. Kontrola zistila, že odpis pohľadávok sa robil bez presne stanovených podmienok a bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom, čo je v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením o zásadách hospodárenia, podľa ktorého podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva každé trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 500€. Navyše, účtovné doklady na odpis pohľadávok neboli vystavené v súlade so zákonom o účtovníctve.

 

Najvyšší podiel na celkovej výške odpísaných pohľadávok v roku 2018 tvoril odpis pohľadávky vedenej voči spoločnosti J&T Real Estate, a. s. za predaj mestského majetku na mieste súčasného River Parku vo výške 1 051 963,09€ so splatnosťou 28.7.2004. Mesto nevedelo preukázať doklady o zaúčtovaní pohľadávky, ale ani o vymáhaní pohľadávky, resp. uplatnení si svojich majetkových práv pred príslušnými orgánmi. Pohľadávka bola odpísaná z účtovníctva v plnej výške 10.4.2018 bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom a prerokovania v škodovej komisii. Kontrola NKÚ v tomto prípade konštatovala, že tým, že mesto pohľadávku voči spoločnosti J&T Real Estate, a. s. nevymáhalo, konalo v rozpore so zákonom o majetku obcí, zároveň nedodržalo Štatút hlavného mesta a nepostupovalo v súlade so zákonom o účtovníctve, pretože za celé obdobie neoverilo, či stav pohľadávky v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

 

Výsledky kontroly potvrdili podozrenia a aj doterajšie zistenia súčasného vedenia mesta. Práve pohľadávky, nastavenie systému ich vymáhania a podrobnejšieho preverovania bolo to, na čom krátko po nástupe začal pracovať nový tím na magistráte. V súčasnosti sa už nevykonávajú žiadne opravy/odpisy pohľadávok v účtovníctve, kým nie je pohľadávka podrobne preverená. Daňové pohľadávky sú od konca minulého roka riešené promptne, elektronickými exekúciami a už za pár týždňov od spustenia priniesli do mestskej kasy okolo 300 tis. eur navyše.

 

Momentálne prebieha inventarizácia mestských pohľadávok. Dostatočnú dokumentáciu máme zatiaľ k pohľadávkam v objeme cca 19,8-mil.€, na základe čoho je možné tieto pohľadávky ďalej vymáhať. Z uvedeného objemu je až 18,9-mil.€ (96%) na pohľadávkach, ktoré sú viac ako rok po lehote splatnosti. Ostatné zatiaľ neidentifikovateľné pohľadávky podrobíme detailnej kontrole a zastupiteľstvo informujeme o ďalších krokoch a výsledku kontroly.

Súvisiaci obsah

Komentáre