Talentovaná mládež

Po ročnej prestávke v oceňovaní talentovanej mládeže spôsobenej pandémiou koronavírusu ocení tento rok primátor Bratislavy mladé talenty za roky 2019 a 2020. Vyzývame preto všetkých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, aby nám zaslali nominácie žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v uvedených rokoch stali víťazmi na medzinárodných, celoštátnych, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Návrhy na ocenenia je možné posielať do 15. apríla 2021.


Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy je podujatie, ktorého cieľom je vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach. V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá minulý rok znemožnila poďakovať deťom a mládeži za vzornú reprezentáciu Bratislavy a pedagógom za ich odbornú prácu, sa primátor rozhodol oceniť ich dodatočne, a to nielen za rok 2019, ale aj rok 2020.  


Vyzývame preto všetkých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, k zaslaniu nominácií tých najúspešnejších žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v rokoch 2019 a 2020 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych, krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Dátum Stretnutia primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi ako aj odovzdanie ocenení bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Všetci ocenení budú včas informovaní.


Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných, stredných škôl, či vysokých škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou. Nominácie, ktoré boli poslané minulého roku, sú akceptované.

Oceňovanie je rozdelené do 6 kategórií:

  1. kultúra
  2. šport
  3. prírodné a technické vedy
  4. jazyky
  5. profesijná súťaž, voľný čas
  6. ostatné

V prípade dvoch a viacerých nominovaných žiakov/študentov na ocenenie talentovanej mládeže, ktorí sú z jednej školy, organizácie, klubu alebo zväzu prosíme navrhovateľov nominácií, aby v nominačnom liste uviedli, ktorého žiaka/študenta preferujú oceniť.

 

Akceptované budú iba kompletne vyplnené nominačné listy vrátane doručených fotokópií dosiahnutého ocenenia poslané v termíne do 15. apríla 2021. Fotokópie ocenení je potrebné poslať na adresu: jitka.bystricka@bratislava.sk. Do predmetu mailu uveďte názov kategórie, v ktorej je žiak/študent nominovaný.  

O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v máji 2021. Vyrozumení budú iba ocenení žiaci/študenti a ich pedagógovia a tréneri.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pani Jitku Bystřickú z oddelenia školstva, športu a mládeže na jitka.bystricka@bratislava.sk

V roku 2018 získalo čestné uznania a ceny celkom 50 mladých talentov a 39 pedagógov a trénerov, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou.