Nájomné bývanie

Dom pre starších občanov

Poskytuje ubytovanie pre:

  osoby staršie ako 50 rokov
  manželské páry

Podmienky pre zaradenie do projektu

V deň podania žiadosti:

  uchádzači nie sú nájomcovia alebo spoloční nájomcovia bytu,
  uchádzači ani príslušníci domácnosti nie sú vlastníkom bytu, rodinného domu,
  aspoň jeden zo žiadateľov má najmenej 5 rokov (nepretržite) trvalé bydlisko v Bratislave,
  príjem žiadateľa/žiadateľov je vyšší ako 1,2 násobok životného minima.

V deň uzatvorenia zmluvy o nájme:

  sú uchádzači starší ako 50 rokov,
  príjem žiadateľa/žiadateľov je vyšší ako 1,2 násobok životného minima.

Kalkulačka na životné minimum

Overte si rýchlo a jednoducho, či príjmy Vašej domácnosti stačia na pokrytie životného minima. Bez toho vám nevieme poskytnúť miesto v našej ubytovni.

Čo je potrebné k žiadosti priložiť?

  občiansky preukaz (fotokópia)
  rodný list žiadateľov (fotokópia)
  doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu
  doklad preukazujúci výšku čistého príjmu (originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške priznaných dávok – invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský dôchodok)
  čestné prehlásenie žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť s úradne overeným podpisom