Dotačný Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Lehota pre podávanie žiadostí: pre rok 2024 je program bez výzvy

Ciele dotačného Podprogramu 4

Podpora činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorého bude poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta.

Výška dotácie

Minimálna výška dotácie 20 000 eur

 • minimálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na jeden schválený projekt je 20 000 eur

Maximálna výška dotácie je 80 000 eur

 • maximálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na jeden schválený projekt je 80 000 eur.

Spolufinancovanie

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto.
 • Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Oprávnené aktivity podpory

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, športových objektov, zariadení, ktoré sú určené na šport a rekreáciu verejnosti (výlučne s charakterom kapitálových výdavkov) v celkovej výške minimálne 40 000 eur.
 • obstaranie materiálno-technickej základne, príp. jej rekonštrukcia a modernizácia (obstaranie hmotného a nehmotného majetku, príp. jeho technické zhodnotenie, ktoré spĺňa podmienku kapitálového výdavku) v celkovej výške minimálne 40 000 eur.

Neoprávnené aktivity podpory: nákup pozemkov, detské ihriská, cvičiská pre psov, zariadenia interiérových fitnesscentier, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia a technológie na údržbu alebo prevádzku športovej infraštruktúry, akvaparky a zábavné parky, biliardové a bowlingové zariadenia, požičovne športových potrieb, nákup majetku v rámci bežných výdavkov, opravy a rekonštrukcie v rámci bežných výdavkov, reklamné a marketingové aktivity, osvetlenie, oplotenie, komunikácie, tribúny, šatne a sociálne zariadenia, ktoré nie sú súčasťou uceleného projektu budovania športovej infraštruktúry.

Ako požiadať o udelenie dotácie?

 • Žiadateľ po prihlásení alebo registrácii v elektronickom systéme bratislava.egrant.sk vyberie príslušný dotačný program (Dotačný program: ŠPORT a VZDELÁVANIE - Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hl. meste SR Bratislave, r.2023) vyplní príslušnú žiadosť so všetkými povinnými náležitosťami, pripojí všetky požadované prílohy (vrátane skenu podpísaného čestného vyhlásenia), skontroluje správnosť a úplnosť uvedených údajov (napr. presné pomenovanie názvu žiadateľa bez použitia skratiek, správnosť uvedeného čísla účtu, správnosť uvedených kontaktných údajov a pod.) a žiadosť v elektronickom systéme odošle (nesprávne alebo neúplne podaná žiadosť je dôvodom na jej vyradenie z hodnotenia na prideľovanie dotácií).
 • Prijatie žiadosti v elektronickom systéme je akceptované iba v prípade, ak bude žiadateľovi odoslaný spätný potvrdzujúci email o prijatí žiadosti na kontaktný email uvedený v žiadosti. V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, nebude možné ju hodnotiť a tým vzniká dôvod na jej vyradenie.
 • Tlačenú verziu odoslanej žiadosti spolu s čestným vyhlásením žiadateľ predkladá v originálnom vyhotovení v tlačenej forme iba v prípade úspešnosti projektu a doručí ju (spolu s povinnými prílohami) až v termíne podpisu zmluvy.
 • Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až následne vytlačiť VO VERZII PRE TLAČ! Žiadosť v tlačenej forme v termíne uzávierky nezasielajte, doručíte ju až v prípade úspešnosti projektu k podpisu zmluvy.
 • Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude v elektronickom systéme odoslaná najneskôr v stanovenom uzávierkovom termíne 21.05.2023 do 24:00 h.
 • V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť 1. krát, k podpisu zmluvy predkladá aj kópie všetkých ostatných povinných príloh; v prípade akýchkoľvek zmien v už odovzdaných a nahratých prílohách žiadostí z predchádzajúcich rokov, napr. v stanovách či štatútoch, bankových spojení, menovaní štatutárnych zástupcov a pod., doručí k podpisu zmluvy i kópie potvrdzujúce tieto zmeny, všetko na adrese gestora programu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy Oddelenie školstva, športu a mládeže Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava

 • Pri písomnej komunikácii s gestorským oddelením dotačného programu uveďte v ľavom rohu obálky vždy pozn. "DP - Podprogram 4"
 • Prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých sa prihlásite do elektronického systému pre podávanie žiadostí o dotáciu, tzv. e-systému, si starostlivo zapíšte a uchovajte. Budete ich potrebovať pri každom vstupe do e-systému, či už pri podávaní ďalších nových žiadostí, alebo k vstupu za účelom vypísania záverečnej správy a zúčtovania poskytnutej dotácie.

Hodnotiace kritéria projektov

 • prínos projektu pre rozvoj športu a športovej infraštruktúry,  prínos a dostupnosť projektu pre širokú verejnosť a vrátane znevýhodnených skupín obyvateľov, súlad s technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. (Maximálny dosiahnuteľný počet bodov 40)
 • pripravenosť projektu, reálnosť rozpočtu, výška spoluúčasti a súlad zadefinovaných požiadaviek na poskytovateľa s účelom dotačného programu. (Maximálny dosiahnuteľný počet bodov 25),
 • udržateľnosť projektu a logická nadväznosť projektových aktivít a výstupov. (Maximálny dosiahnuteľný počet bodov 20),
 • opodstatnenosť realizácie projektu a význam pre obyvateľov hlavného mesta, komunitný aspekt a budovanie pridruženej infraštruktúry. úroveň, kvalita a komplexnosť spracovania projektovej dokumentácie (Maximálny dosiahnuteľný počet bodov 15).

Čerpanie dotácie

 • prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne, na schválený účel a v rámci určeného rozpočtového obdobia.
 • dotáciu je možné poskytnúť na oprávnené aktivity podpory a oprávnené výdavky vynaložené žiadateľom aj pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie ale len v rámci oprávneného obdobia, ktoré sa počíta od 1. januára do 31. decembra rozpočtového roka, pre ktorý bola vyhlásená výzva, samotný projekt však nemôže byť ukončený pred podaním žiadosti.
 • v oprávnených prípadoch (podanie žiadosti o výnimke z časového obdobia) je možné dotáciu poskytnúť na oprávnené aktivity podpory a oprávnené výdavky vynaložené žiadateľom aj na ďalšie obdobie, ktoré sa počíta od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho rozpočtového roka po podaní žiadosti o výnimke z časového použitia.
 • prijímateľ dotácie je povinný dotáciu zúčtovať podľa stanovených podmienok a v stanovenom termíne.

Čo je potrebné k vypísaniu žiadosti o udelenie dotácie?

 • stanovy, resp. štatút organizácie opatrené pečiatkou MVSR, prípadne iný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby (doklad o vzniku právnickej osoby - dátum, miesto a číslo registrácie)
 • doklady preukazujúci vznik fyzickej osoby
 • doklad o pridelení IČO, DIČ a IČ DPH
 • doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene štatutárneho zástupcu právnickej osoby (menovací dekrét, resp. iné)
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke
 • prehľad podporených projektov z rozpočtu hlavného mesta za obdobie predchádzajúcich 2 rokov (názov projektu, suma dotácie)
 • projektovú dokumentáciu vyhotovenia projektu
 • doklady preukazujúce reálnosť spolufinancovania projektu vo výške 50%
 • stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavebných úprav
 • doklady preukazujúce právny vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej bude projekt vybudovaný
 • doklady preukazujúce priebeh a výsledok verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže
 • doplňujúcu žiadosť v prípade, ak to ustanovujú podmienky Štatútu DP4

Kontakt

Mgr. Jozef Špaček

Konzultácie: v pracovné dni vždy: 9:00 - 15:00

Výsledky dotačných konaní