Hlavný architekt zabezpečuje obstaranie a organizuje spracovanie územnoplánovacích podkladov, územného plánu mesta a jeho aktualizácií, koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území Bratislavy, zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti, usmerňuje územnoplánovacie pracoviská hlavného mesta, najmä sekciu územného rozvoja Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a Metropolitný inštitút Bratislavy po odbornej a metodickej stránke a plní ďalšie úlohy podľa štatútu Bratislavy.

Hlavný architekt Bratislavy je Ing. arch. Juraj Šujan.

Architekt hlavného mesta Juraj Šujan

Kontakt

Adresa

Hlavný architekt Uršulínska 6 814 99 Bratislava

Dokumenty