Životné prostredie

Odstraňovanie vrakov

Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Nesplnenie povinností držiteľa vozidla

Týka sa najmä dlhodobo odstavených vozidiel, ktoré poškodzujú, ohrozujú životné prostredie alebo narúšajú estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Za nesplnenie povinnosti podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch môže byť vlastníkovi vozidla uložená pokuta do výšky 1 500€.

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo:

    poškodzuje životné prostredie, tak magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho, komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené), bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
    ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, tak magistrát alebo príslušný miestny úrad vyzve držiteľa takéhoto vozidla, aby do 60 dní vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám. Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.
Náklady spojené s odstránením vozidla na určené parkovisko je, podľa zákona o odpadoch, povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.