Mesto Bratislava zabezpečuje odchyt túlavých zvierat, zber uhynutých zvierat, sterilizáciu alebo kastráciu ferálnych mačiek.

Podrobnosti o vodení psa upravuje záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2003.

Systém nahlasovania túlavých či uhynutých zvierat

Hlavné mesto a Sloboda zvierat OZ uzavreli rámcovú dohodu o poskytovaní služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie, t.j. na odchyt túlavých zvierat, zber uhynutých zvierat a na „Program kontrolovanej reprodukcie ferálnych mačiek“. Partner mesta vzišiel z verejnej súťaže a rámcová dohoda je uzatvorená na 48 mesiacov.

Fotka - líška prechádzajúca cez cestu

Ako nahlásite túlavé či uhynuté zvieratá?

(okrem chránených druhov ako labuť, bobor, had a iné)

Nahláste ich, prosíme, na Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy na čísle 159.

Po zavolaní na číslo 159 nahlásite údaje priamo do systému (tabuľková forma), pričom pracovník dispečingu mestskej polície si zaznačí:

  • dátum a čas nahlásenia,
  • ulicu, kde sa dané zviera pohybuje,
  • meno a priezvisko nahlasovateľa,
  • telefonický kontakt,
  • druh zvieraťa, rasu a počet.

Vzápätí mestská polícia zašle mailom oznámenie na dispečing Slobody zvierat OZ a jej predstavitelia zabezpečia odchyt túlavého alebo uhynutého zvieraťa. Následne budú zapísané presné údaje o dátume a čase nahláseného výkonu, umiestnenie do karantény a ďalšie údaje, napríklad nakladanie s túlavým, resp. uhynutým zvieraťom.

Táto tabuľková forma zápisu slúži ako podklad pri fakturácii služieb vykonaných Slobodou zvierat OZ, ktoré sú definované v zmluve s hlavným mestom.

Tým sa vytvára systém kontroly činnosti Slobody zvierat OZ a to tak, že vyfakturované výkony sa musia zhodovať s údajmi v objednávkach, ktoré dostali od mestskej polície. Mesto, spolu s mestskými časťami uhradí len tie výkony, ktoré objednala mestská polícia.

Ako nahlásite žiadosť o odchyt a kastráciu/sterilizáciu ferálnych mačiek?

Žiadosť o odchyt a kastráciu/sterilizáciu ferálnych mačiek je potrebné nahlásiť buď písomne na oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo e-mailom na adresu: [email protected].

V žiadosti je potrebné uviesť:

  • počet mačiek,
  • adresu výskytu (aj mestskú časť)
  • a kontaktné údaje oznamovateľa (číslo mobilného telefónu).

Následne hlavné mesto zašle objednávku Slobode zvierat OZ a tá po obdržaní objednávky zrealizuje objednaný odchyt do 7 pracovných dní.

Po preliečení, odčervení a kastrácii/sterilizácii mačiek, ak sú zvieratá v dobrej zdravotnej kondícii, sú vypustené do pôvodného prostredia.

Tento „Program kontrolovanej reprodukcie ferálnych mačiek“, pre ktorý sa hlavné mesto rozhodlo, pomáha regulovať počet ferálnych mačiek v meste a zároveň zabezpečiť ich zdravú populáciu. Netreba zabúdať na fakt, že ferálne mačky plnia v prírode aj meste dôležitú funkciu, najmä napomáhajú prirodzenému znižovaniu stavov drobných hlodavcov.