Transparentné mesto

Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021

23.1.2024

Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie vychádza zo strategickej hlukovej mapy, zobrazujúcej hlukové pomery k roku 2021 na území mesta Bratislava spôsobené hlukom z pozemných komunikácií, železničných dráh, letiska a priemyselných zdrojov hluku a je zameraný na riešenie problémov súvisiacich s nadmerným hlukom vo vonkajšom prostredí. Popisuje výsledky mapovania hluku, zobrazuje problémové miesta a navrhuje krátkodobé opatrenia a dlhodobú stratégiu znižovania hluku. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d, zákona č. 2/2005 Z. z. zabezpečuje vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom pre územie Bratislavskej aglomerácie mesto Bratislava, ako obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii. Strategické hlukové mapy sú podkladom na vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom, využijú sa ako zdroj informácií pre verejnosť a sú zdrojom údajov, ktoré sa poskytujú Európskej komisii. Informácie podľa § 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 2/2005 Z. z. sa sprístupňujú verejnosti prostredníctvom dostupných informačných technológií. Návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021 je v elektronickej podobe zverejnený od 18. januára 2024 na adrese: https://www.hlukovamapa.eu/documents/action-plans/vi-000a-ap-2021-mesto-ba-version-18-1-01-2024-1-c0ji1.pdf ↗︎

Prípadné pripomienky je možné zasielať do 2. februára 2024 písomne na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 alebo emailom na: [email protected]

Zdieľať