Transparentné mesto

Bratislava obsadzuje pozíciu mestského kontrolóra

30.6.2022

Kandidáti na funkciu mestského kontrolóra majú čas na odovzdanie svojich prihlášok do 16. septembra 2022, teda najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Prihlášky je potrebné odovzdať alebo poslať písomne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať.“

Uchádzač na funkciu mestského kontrolóra musí v písomnej prihláške uviesť okrem iného svoj najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, prípadne ďalšie doplňujúce formy vzdelania. Taktiež má doložiť svoj štruktúrovaný profesijný životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov či koncepciu výkonu funkcie, všetky podrobnosti súvisiace s prihláškou sú uvedené vo zverejnenom vyhlásení voľby: https://bit.ly/3D7F1p2 ↗︎ Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je podľa zákona o obecnom zriadení ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.

Prijaté prihlášky následne posúdi poslanecká komisia zložená zo šiestich poslancov, ktorá vyhodnotí, či prihlášky spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky. O novom mestskom kontrolórovi rozhodnú mestské poslankyne a poslanci na zasadnutí 29. septembra 2022. Na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo ho volí na šesť rokov. Doterajší mestský kontrolór Marián Miškanin sa rozhodol k 30. júnu 2022 na vlastnú žiadosť z funkcie odstúpiť. Pozíciu zastával od roku 2019.

Zdieľať