Rozvoj mesta

Bratislava podporuje vznik nového centra mesta, strany sa dohodli na spoločnom postupe

6.4.2023

Územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom v Petržalke je dlhodobo plánované pre vznik časti celomestského centra v Bratislave. Podporu rozvoja územia a ochotu vzájomne spolupracovať vyjadrili zástupcovia mesta a investori podpisom Memoranda o porozumení a spoločnom postupe. Súčasné centrum sa tým rozšíri a v Petržalke vznikne nové živé jadro. Okrem bývania, kancelárskych priestorov, či vybavenosti pribudnú v lokalite nové mestotvorné prvky a možnosti pre šport, oddych a rekreáciu pre všetkých obyvateľov a obyvateľky.

Územie na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a Prístavným mostom sa vyznačuje významnou polohou a veľkým potenciálom pre rozvoj. Myšlienku transformácie tohto územia a vznik novej polyfunkčnej časti centra mesta podporuje aktuálne platný územný plán. V rámci územia je dlhodobo plánovaný projekt Nové Lido a od minulého roka pripravovaný projekt Southbank, ktorých realizáciou má v meste vzniknúť nová štvrť poskytujúca bývanie, prácu, služby, vzdelávanie, ale aj nové možnosti na trávenie voľného času. Aj aktuálne platný územný plán z roku 2007 na mieste umožňuje výstavbu, no aby reagoval na súčasné potreby mesta a jeho obyvateľov a umožňoval aplikovať aj súčasné urbanistické trendy, je nutná jeho aktualizácia. Medzi hlavné prínosy zmien a doplnkov územného plánu patrí možnosť vzniku viacerých mestotvorných infraštruktúrnych projektov, napríklad:

predĺženie verejne prístupného priestoru nábrežia Dunaja v centre mesta, kde vznikne nová časť v dĺžke 800 m zosúladenie a prepojenie verejných priestorov nových častí centra mesta na protiľahlých brehoch Dunaja (osové spojenie s Námestím M. R. Štefánika pred Euroveou) vznik promenádneho mostného prepojenia ponad Dunaj zapojenie električkovej trasy do územia, čím sa zlepší dopravné napojenie aktualizáciou územného plánu dôjde tiež k zmene funkčného využitia územia, investori tak budú môcť priniesť viac bytovej funkcie a tým vhodnejší mix, čo zabezpečí väčšiu sebestačnosť daného územia a menšiu potrebu každodennej prepravy zvýšením pomeru bývania v území by Bratislava do svojho vlastníctva získala od investorov približne 100 nových nájomných bytov v súlade s ambíciou mesta rozvíjať dostupné bývanie. Návrh zmien a doplnkov bude verejný, prejde pripomienkovaním a o konečnej podobe budú rozhodovať mestské poslankyne a poslanci na zastupiteľstve.

Súčasťou územia je chránený areál Soví les a lužné lesy. Jednou z hlavných podmienok mesta pri plánovaní novej zóny je, aby tento pás zelene zostal nedotknutý. Súčasný projekt Nové Lido ho zachováva v plnej miere ako nábrežný park s potenciálom priblížiť rieku Dunaj obyvateľkám a obyvateľom.

Vznik novej zóny na pravom brehu Dunaja bude spoluvytvárať novú panorámu a pozitívne ovplyvní budúcu podobu Bratislavy. Podpisom memoranda s hlavným mestom zúčastnené strany vyjadrili pochopenie a ochotu spolupracovať a napĺňať tak aj verejný záujem.

Zdieľať