Covid-19

Bratislava prepína COVID semafor na červenú

5.4.2022

Bratislava pred dvoma týždňami spustila tzv. COVID semafor, ktorý na základe komplexného vyhodnotenia epidemiologických dát umožňuje mestu včas reagovať na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Uvedomujeme si, že prísnejšie protiepidemiologické opatrenia majú dopady na bežné životy obyvateliek a obyvateľov mesta a neberieme ich preto na ľahkú váhu. Práve preto robí mesto rozhodnutia až na základe odborného posúdenia objektívnych dát, aby sme nezavádzali opatrenia, pokiaľ skutočne nie sú potrebné a aby sme zároveň nepremeškali obdobie, keď rast pandémie ešte ovplyvniť vieme. Dáta z posledných dní potvrdili, že epidemiologická situácia sa v Bratislave zhoršila a dva zo sledovaných ukazovateľov sa už dostali do červenej fázy.

Je dôležité zdôrazniť, že zavádzanie protiepidemiologických opatrení má v kompetencii Úrad verejného zdravotníctva SR a Vláda SR. Magistrát môže zavádzať iba preventívne opatrenia, ktoré má vo svojej kompetencii. Mesto napríklad nemôže rušiť hromadné podujatia, ktoré neorganizuje, alebo zatvárať prevádzky.

Preto napriek zmene farby bratislavského COVID semaforu na červenú naďalej platia usmernenia hlavného hygienika, ktoré umožňujú pri dodržaní bezpečnostných opatrení aj hromadné podujatia. Neznamená to ale, že takéto hromadné podujatia, najmä v interiéri, sú bez rizík. Práve hromadné podujatia predstavujú počas zhoršujúcej sa situácie zvýšené riziko superšírenia nákazy a ak ich hlavný hygienik neobmedzí, je kľúčové, aby sme sa na týchto podujatiach správali obzvlášť zodpovedne. Odborníci považujú za najrizikovejšie vnútorné priestory, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, je prítomný alkohol a vykonávajú sa aktivity, pri ktorých je dodržiavanie bezpečných odstupov zložité, ako napríklad oslavy, koncerty, svadby, párty. Mrzí nás, že sa v duchu týchto odporúčaní nesprával aj náš poslanec mestského zastupiteľstva.

V dôsledku prepnutia semaforu do červenej fázy sme podujatie “100 rokov volebného práva žien” plánované spolu s americkou ambasádou na dnešné popoludnie preventívne presunuli do online priestoru a budeme vysielať len stream z nádvoria Primaciálneho paláca, kde sa akcia uskutoční bez živého publika.

Je pochopiteľné, že počas letných mesiacov, odkedy ustúpila prvá vlna pandémie, mnohí z nás poľavili aj pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Teraz, keď sa Bratislava dostala do červenej fázy, je ale kľúčové, aby sme tieto opatrenia opäť začali brať vážne a dodržiavali ich. Potrebujeme chrániť našich najzraniteľnejších obyvateľov a tiež dostupnosť našich zdravotníckych zariadení pre tých, ktorí odbornú zdravotnú starostlivosť potrebovať budú.

Mesto preto pristupuje k prvým opatreniam, ktoré sa týkajú najzraniteľnejších obyvateliek a obyvateľov.

SENIORKY A SENIORI

Posilňujeme informačné preventívne kampane smerované na starších obyvateľov Bratislavy a ich rodiny, a to nielen prostredníctvom letákov, periodík či sociálnych sietí, ale aj prostredníctvom proseniorských organizácií pôsobiacich na území mesta. K dispozícii je bezplatná Senior linka mesta (0800 242 000), ktorá poskytuje informácie a podporu starším obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy denne v čase 8:00-16:00 h. Mesto takisto zintenzívňuje komunikáciu s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov a pre ľudí bez domova na území hlavného mesta.

Vzhľadom na veľké riziká spojené s možnosťou kolektívneho rozšírenia nového koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb zavádzame dočasne sprísnený režim v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to s platnosťou najskôr od 2. septembra 2020. Epidemiologickú situáciu aj situáciu v týchto zariadeniach budeme denne sledovať a opatrenia vzhľadom na nové zistenia prípadne aktualizovať. Sprísnený režim zahŕňa nasledovné:

  • Pravidelné dodávanie ochranných pomôcok a dezinfekcie zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
  • Dočasné obmedzenie návštev v štyroch zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých sa vyskytujú prevažne krehkí a chronicky chorí prijímatelia sociálnych služieb (Gerium, Archa, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života) a tiež na lôžkových oddeleniach ostatných troch zariadení (Domov pri kríži, Domov seniorov Lamač, Dom tretieho veku) rešpektujúc výnimky pre prijímateľov s paliatívnym sprevádzaním v terminálnom štádiu ochorenia.
  • Posilnenie technického zabezpečenia zariadení (sprístupnenie tabletov a počítačov), sprostredkovávanie nepriameho kontaktu s rodinami a blízkymi a podpora kvality života klientov zariadení.
  • Dočasné pozastavenie kolektívnych aktivít v uzatvorených priestoroch zariadení s vysokým potenciálom šírenia nového korona vírusu (napr. omše, stretnutia, oslavy, krúžky a pod).
  • Pripravené izolačné priestory pre prípadných suspektných klientov obsluhované špeciálne vyčleneným a zaškoleným personálom s profesionálnymi ochrannými pomôckami (štíty, respirátory, okuliare, obleky). Do izolačných priestorov v rámci zariadení sú presúvaní prijímatelia sociálnych služieb so symptómami, pri ktorých dočasne nie je možné vylúčiť prítomnosť ochorenia COVID19.
  • Príprava testovania kľúčových zamestnancov v priamom styku s prijímateľmi služby (vrátane neodborného personálu), ktorí boli vystavení rizikám. Pokračovanie v testovaní zamestnankýň a zamestnancov zariadení s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, ktorí sa v zahraničí zdržali viac ako 2 dni.

ĽUDIA BEZ DOMOVA

Zároveň spúšťame prípravu karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova a jeho zriadenie vyhodnocujeme podľa toho, ako sa bude ďalej nová situácia vyvíjať. Z predchádzajúcich skúseností vieme, že epidémia zasahuje túto skupinu zvyčajne neskôr. Napriek tomu podporujeme poskytovateľov sociálnych služieb v tom, aby mohli prijať opatrenia a meníme činnosť Mestského terénneho tímu tak, aby sme mali informácie priamo z terénu a ľudia bez domova sa mohli chrániť.

Mestský terénny tím zintenzívni podporu sociálnych služieb, začne s distribúciou nepotravinovej pomoci (OOPP, hygienické potreby). Ochranné prostriedky pre ľudí bez domova bude v teréne ponúkať aj mestská polícia a budeme ich distribuovať aj pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova. Začneme monitorovať možný výpadok personálu v sociálnych službách pre ľudí bez domova a o prevencii budeme informovať aj prostredníctvom infoletákov.

MAGISTRÁT

Aktuálnej fáze epidémie prispôsobujeme aj režim práce na bratislavskom magistráte. Budeme informovať o zmenách otváracej doby centra prvého kontaktu a osobnej podateľne. Plošne dezinfikujeme úrad a posilňujeme pravidelné čistenie kľúčových priestorov. Rovnako rušíme účasť na služobných cestách a väčších podujatiach, ako sú konferencie či semináre. Stále platí povinnosť preventívnej práce z domu po dobu 7 dní pre zamestnancov, ktorí sa vrátia zo súkromnej zahraničnej cesty trvajúcej viac ako dva dni. Apelujeme zároveň na striktné dodržiavanie zvýšených hygienických opatrení, nosenie rúška vo vnútorných priestoroch, ako aj presun väčších stretnutí do online priestoru.

Zdieľať