Projekty

BRATISLAVA SO ŠTUDENTMI A PRE ŠTUDENTOV – KREATÍVNE PROJEKTY SÚŤAŽE MUNISS

3.7.2019

MUNISS je medzinárodná univerzitná súťaž, v rámci ktorej tímy zložené zo študentov rôznych odborov a univerzít spracovávajú štúdie zamerané na rozvoj miest v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava a Brno. Výsledné projekty môžu viesť k samotnej realizácii.

Ôsmy ročník medzinárodnej univerzitnej študentskej súťaže MUNISS priniesol niekoľko veľmi inšpiratívnych projektov pre mesto Bratislava. Cieľom súťaže bol návrh konceptu Bratislavy ako dynamického študentského mesta využívajúceho potenciál vzdelávacích a kreatívnych inštitúcií na území mesta. Študenti Slovenskej technickej univerzity (STU), predovšetkým z Ústavu manažmentu STU (ÚM STU), odboru Priestorové plánovanie, v spolupráci s Fakultou architektúry STU (FA STU) tak mali jedinečnú príležitosť spolupracovať s Magistrátom mesta a prispieť svojou kreativitou k rozvoju Bratislavy. Najlepšie návrhy slovenských ako aj českých tímov boli ocenené posledný májový týždeň počas slávnostného ukončenia súťaže v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave. Českí študenti mali za cieľ riešiť dostupné bývanie v Brne a prišli taktiež na niekoľko veľmi podnetných nápadov. Študenti STU navrhovali intervencie, ktoré by mali v krátkom časovom horizonte prispieť k tomu, aby sa z Bratislavy stalo mesto so študentmi, ale aj pre študentov. Vo finále súťaže boli štyri slovenské tímy, ktoré nám bližšie predstavujú ich projekty nasledovne podľa umiestnenia v súťaži:

Názov projektu: INFOPOINT

Lokalita: Kollárovo námestie

Vedúca tímu: Ing. arch. Monika Kuhn (ÚM STU)

Členovia tímu: Bc. Barbora Brestovská (ÚM STU), Bc. Bohdan Hollý a Bc. Jakub Hruška (FA STU)

Lokalitu Kollárovho námestia predurčuje vysoká koncentrácia študentov fakúlt STU, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti. Ide o študentov rôznych technických oborov, od architektov, plánovačov až po študentov zaoberajúcich sa chemickým zložením prvkov. Práve ich štúdium a výskum je výhodou tohto zadania a dokáže jednoducho ovplyvniť fungovanie priestorov v našom okolí a posilniť existujúcu identitu tohto priestoru. Vytvorením win-win schémy, v rámci ktorej sa vedia študenti prezentovať verejnosti a verejnosť zareagovať na ich tvorbu, vzniká požiadavka na Mesto, ktoré by malo viac spolupracovať s fakultami a vytvárať konkrétne zadania a komunikovať ich fakultám, ktoré ich budú vedieť previesť do úspešnej realizácie. Preto sa náš návrh opiera o využitie zručností týchto študentov vytvorením fyzických inštalácií, ktoré zároveň vytvárajú programovú náplň územia. Kollárovo námestie navrhujeme využiť ako tzv. ´INFOPOINT´ na prepájanie študentov, kreatívnych inštitúcií a verejnosti. Pomocou oceľových prvkov vytvárame flexibilný závesný systém, ktorý slúži ako ´framework´ pre meniace sa využitie v čase. Jednou z náplní priestoru môže byť tzv. ´Urban living room´ - mestská obývačka, vytvorená z mobiliáru z recyklovaného plastu, ktorá využíva zručnosti študentov FA STU a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. V rámci návrhu sa tak študenti priamo zapájajú do návrhu, realizácie a otestovania svojich zručností v teréne. V návrhu kladieme dôraz na flexibilitu a striedavé využívanie priestoru (Jacobs, 1992) a prototypovanie priestoru ako systém testovania prístupov, vďaka ktorým dokážeme lacno, rýchlo a jednoducho reagovať na potreby mesta, ako stále sa vyvíjajúceho organizmu. Tie vieme testovať, vyhodnocovať a následne aplikovať na obdobné územia.

Súťaž MUNISS, ako môžeme vidieť v opisoch jednotlivých projektov, priniesla pre mesto Bratislava nový pohľad riešenia verejných priestorov očami nastupujúcej generácie odborníkov. Hlavné mesto tak v krátkom časovom horizonte má možnosť realizovať niekoľko kreatívnych a inšpiratívnych nápadov, ktoré sú podložené participačným procesom s verejnosťou. Práve proces, na základe ktorého projekty boli vytvorené, je kľúčom k prepojeniu Bratislavy s univerzitným sektorom, ale aj s odbornou i laickou verejnosťou. Súťažiaci vďaka súťaži získali pohľad do štruktúry fungovania mesta a aktívne nahliadli do možností budúceho kariérneho pôsobenia v oblasti rozvoja miest a obcí.

vizualizácia riešenia rekonštrukcie kollárovho námestia v bratislave, v strede sa nachádza chodník, ktorý ústi k multifunkčnému námestiu s verejným pódiom, lampy sú prepojené sieťou s kovovými panelmi

Názov projektu: ŠTÚROV CAMPUS

Lokalita: Mlynská Dolina

Vedúca tímu: Ing. Sandra Lamy (ÚM STU)

Člen tímu: Bc. Jakub Hajduk (ÚM STU)

Nosnou témou projektu je demonštrovanie inicializačných opatrení na území Mlynskej doliny s cieľom pretvoriť postupne mesto Bratislava na dynamické študentské mesto využívajúce potenciál vzdelávacích a kreatívnych inštitúcií na území mesta. Práve Bratislava je dlhodobo centrom vzdelávania na Slovensku. V hlavnom meste sídlia významné vysoké školy, univerzity, výskumné inštitúcie aj inovatívne firmy. Niekoľko z nich má svoje sídlo v území Mlynskej doliny, v súčasnosti nazývanom aj študentské mestečko. Z analýz územia však vyplýva, že študenti navštevujúci toto územie nevnímajú jeho priestor ako centrum vzdelávania a ani ako študentské mesto. Ciele nami navrhnuté iniciujú preto najmä v prvej fáze menšie nízko-nákladové opatrenia, ktoré čiastočne zlepšia kvalitu života v tomto území, začnú inovatívnou formou pomocou smart riešení pretvárať územie na plnohodnotný campus na základe „case studies“ zo zahraničia, a tým sa zvýši nielen bezpečnosť, ale aj udržateľnosť tohto územia. K dlhodobej udržateľnosti a inovácii Mlynskej doliny na centrum vzdelávania je samozrejme potrebné napĺňanie dlhodobých cieľov (ako napr. rekonštrukcia objektov alebo osvetlenie areálu a pod.), ktoré sú finančne náročnejšie, ale vedú k idei vytvorenia študentského mesta a hlavného centra koncentrácie študentov, ale aj výskumných inštitúcií s medzinárodným dopadom – avšak napĺňanie dlhodobých, finančne náročných cieľov musí byť samostatným projektom, ktorý bude ponímať celú problematiku finančne náročných intervencií. Je dôležité nezabudnúť na fakt, že nie je dôležitá iba inštalácia technologicky inovatívnych prvkov, ale nevyhnutná je edukácia študentov k tomu, aby ich využívali plnohodnotne a najmä tak, aby sa zachovali pre niekoľko ďalších generácií. Naším cieľom nebolo navrhnúť detailné technické návrhy riešenia objektových dispozícií, ale chceli sme týmto projektom predložiť idey, opatrenia a prístupy k rozvoju, resp. k transformácii študentského mesta, ktoré nespĺňa kvality, na študentský campus s medzinárodným významom. Kľúčovým výsledkom navrhovaných inicializačných opatrení je prinavrátenie identity Štúra územiu Mlynskej doliny, čoho dopadom je zvýšenie atraktivity tohto územia, tvorba komunitného života študentov, a tým pádom zvýšenie kvality života ako jedného z najdôležitejších aspektov udržateľného rozvoja akéhokoľvek územia.

vizualizácia návrhu riešenia mlynskej doliny, štúrovho campusu, na pravej strane sa nachádzajú kontajneri s podnikmi, v streme malíčkeho námestia sú vytvorené stoly urobené zo starých kovových barelov

Názov projektu: Kollárovo námestie, zelený ostrov v Bratislave

Lokalita: Kollárovo námestie

Vedúca tímu: Ing. Ágnes Agócsová (ÚM STU)

Členovia tímu: Bc. Katarína Chalupová, BSc. Natália Nováková, Bc. Blanka Pavelková (ÚM STU)

V našom návrhu revitalizácie Kollárovho námestia sme sa zamerali na zmenu parkovacieho ostrovčeka, nachádzajúceho sa pred Hurbanovými kasárňami, na peší priestor pre chodcov či cyklistov s osadením urbanistických prvkov volených na základe súčasných mestských trendov a udržateľnosti (mobiliár, pitná fontánka na fľašu, koše na triedený zber a pod.). V rámci zapájania študentov a okolitých inštitúcií do oživenia verejného priestoru navrhujeme osadenie mobilných stánkov na využitie formou trhov alebo na výstavy študentských prác. Za potenciál územia považujeme jeho svahovitosť, v rámci ktorej navrhujeme vybudovanie dažďovej záhrady zachytávajúcej zrážkovú vodu a osadenie fontány v hornej časti námestia, primárne dotovanej dažďovou vodou zachytenou v priľahlej podzemnej nádrži. Tieto opatrenia nielen vizuálne oživia územie a prilákajú väčší počet návštevníkov, ale tiež napomôžu ochladeniu ovzdušia v horúcich letných dňoch.

vizualizácia riešenia kollárovho námestia ako zeleného ostrova, v strede časti námestia sa nachádza fontána, sedacia časť okolo má na sebe trávnatý povrch

Názov projektu: Revitalizácia Mladej Gardy

Lokalita: Mladá Garda

Vedúca tímu: Ing. Michaela Högyeová (ÚM STU)

Členovia tímu: Bc. Katarína Macková, Bc. Barbora Borotová (ÚM STU)

Aktuálne za najväčšie problémy areálov a zariadení vysokých škôl v Bratislave považujeme ich neprístupnosť, „neotvorenosť“ pre verejnosť (knižnice, obchody, športové zariadenia,..), ich nedostatočnú modernizáciu, nedostatok priestorov pre samoštúdium, relax, voľnočasové aktivity, či spoločenské stretnutia, čo má za následok odliv študentov študovať do zahraničia, najmä do blízkych metropol ako Viedeň, Brno, Praha. Ambíciou nášho projektu zameraného na internát Mladá Garda je preto prepojenie a otvorenie areálu Mladej gardy pre verejnosť, vytvorenie priateľského, inkluzívneho a dostupného prostredia. Areál Mladej Gardy disponuje množstvom voľných nevyužitých plôch, preto sa snažíme v našom návrhu tento potenciál naplno využiť. V rámci koncepčného riešenia rozdeľujeme areál Mladej Gardy na 5 zón podľa charakteru alebo typu aktivity (Lákavá garda – centrálny vstupný priestor, Rušná Garda – centrálny, hlavný priestor, Aktívna a spoločenská Garda – aktívna zóna, Študujúca Garda – tichá zóna a relax na Garde, Športová Garda – centrum akademického športu), čomu zodpovedá aj vybavenie zóny. Súčasťou projektu je tiež podpora identity a návrh modernizácie areálu v kratšom a dlhšom horizonte s cieľom vytvoriť príjemnejšie prostredie pre študentov s možnosťou výberu priestoru pre samo štúdium, relax a spoločenské stretávanie. Cieľom je vytvoriť oddychovo-rekreačný a reprezentatívny spoločenský priestor, ktorý podporí identitu Mladej Gardy a vzťah študentov k tomuto územiu. Ochotu hlavného mesta Bratislava, expertov z oblasti vzdelávania a predstaviteľov bratislavských škôl aktívne prispieť k úsiliu o rozvíjanie a pozdvihnutie školstva v Bratislave vidíme ako skvelú príležitosť a prvý krok k dlhodobej zmene.

vizualizácia návrhu riešenia mladej gardy, pred v chodom do internátov je malé námestie obkolesené stromamy, na korajoch námestia sa nachádza átrium a na druhej stánok s občerstvením
Zdieľať