Rozvoj mesta

Bratislava zverejnila pravidlá o spolupráci so stavebníkmi pri investovaní do mestského majetku

17.10.2023

Nová stavebná legislatíva, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. apríla, dáva samosprávam možnosť robiť dohody so stavebníkmi, ktorí v mene obce a na svoj účet môžu následne budovať investície vo verejnom záujme. Bratislava v záujme otvorenosti, transparentnosti, zverejnila návrh podmienok pre uzatváranie takýchto Zmlúv o spolupráci k investičnej činnosti ↗︎. Cieľom hlavného mesta je týmto spôsobom v spolupráci so stavebníkmi znížiť investičný dlh na majetku mesta, vybudovať spoločne nové infraštruktúrne projekty (vrátane dopravných projektov), resp. zhodnotiť a zmodernizovať starú infraštruktúru a zároveň pozitívnym vstupom do územia vyvážiť prípadné vnímané negatíva z výstavby pre obyvateľov. Tento transparentný postup je ďalším krokom k napredovaniu v rozvoji mesta a vytváraní podmienok pre dostupné bývanie v súlade s verejným záujmom.

Návrh transparentných podmienok pre uzatváranie Zmlúv o spolupráci k investičnej činnosti je určený pre všetky právnické osoby. Hlavné mesto zabezpečuje rovnosť pre stavebníkov prostredníctvom platby poplatku za rozvoj a Zmluvy o spolupráci k investičnej činnosti chápe ako nástroj pre dohodnutie podmienok medzi mestom a investorom pre vznik nového alebo zhodnocovanie aktuálneho majetku mesta. Žiadosť o Zmluvu o spolupráci k investičnej činnosti môže predložiť každý investor.

Magistrát má ambíciu zmluvy o spolupráci k investičnej činnosti využiť najmä, ak stavby • majú povinnosť EIA a/ alebo • majú rozsah viac ako 30 nových bytov a/ alebo • majú rozsah viac ako 50 nových parkovacích miest a/ alebo • majú rozsah viac ako 1.000 m2 novej obchodnej/ administratívnej plochy a/ alebo • preukážu finančnú výhodnosť pre mesto a spĺňajú podmienku oslobodenia od dane zo zaujatia verejného priestranstva podľa VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.

Týmto investorom hlavné mesto odporúča ísť cez investičný zámer najmä v súvislosti s prípravou na novú legislatívu a skrátenie procesu záväzného stanoviska.

Transparentné podmienky pre Zmluvy o spolupráci k investičnej činnosti nemajú retrospektívny dopad. Stanovujú rámec pre spoluprácu hlavného mesta a investorov od ich účinnosti, t.j. od 15.10.23 do budúcna.

Zdieľať