Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podávať do konca januára aj osobne

31.3.2022
Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľnosti, alebo zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov.
V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.
Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.
Podrobné informácie ako aj formuláre, tlačivá aj návod na vyplnenie dane z nehnuteľnosti si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti alebo z webovej stránky www.esluzbyba.sk.
Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú: chýba podpis daňovníka, neboli vyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách a pod.
Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Okrem klasickej formy poštou a elektronickej formy je opäť možné podať daňové priznanie osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis z Katastrálneho portálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať.
Počas nasledujúcich dvoch týždňov dôjde k rozšíreniu stránkových hodín do konca januára, aby sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí ešte daňové priznanie nepodali, alebo si to nechávajú na poslednú chvíľu.
Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 14:00 (otvorená len podateľňa, pracoviska správcov dane zatvorené)
Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt. V prípade potreby bude kontaktovaný.
Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.
Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dane z nehnuteľnosti občanom štandardne v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Sadzby dane v roku 2022 sa nemenili. Všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľnosti, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete na: https://bratislava.sk/sk/nove-sadzby-dane-z-nehnutelnosti.
Zdieľať