Životné prostredie

Druhá sezóna náučného chodníka Sysľovské polia začína, pribudla aj rozľahlá Rusovská lúka

1.7.2024

Sezónny náučný chodník umožní od začiatku júla do konca septembra už druhú sezónu návštevníkom nahliadnuť do srdca Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Sysľovské polia. V júli je prístupná trasa po pamätné miesto Laura Majer. Od augusta bude možné využívať aj posledný úsek smerujúci k obci Deutsch Jahrndorf, keďže v priľahlom lesíku ešte počas júla hniezdia sokoly kobcovité. Chodník má okrem rekreácie aj veľmi dôležitý edukatívny význam. Na jeho vstupnom bode teraz bratislavský magistrát v spolupráci s mestskou časťou Rusovce otvára rozľahlú Rusovskú lúku. Ide o celoročne prístupnú zatrávnenú plochu, ktorá sa nachádza pred hranicou chráneného územia, a ktorá zároveň významne rozširuje možnosť trávenia voľného času v prírode pre obyvateľov mestských častí Rusovce a Jarovce.

Už druhý rok prebiehajú v území CHVÚ Sysľovské polia významné pozitívne zmeny, ktorými sa snaží mesto Bratislava, ako partner medzinárodného projektu LIFE Steppe on border, zachrániť ohrozené vtáčie druhy, dropa veľkého a sokola kobcovitého. Najdôležitejším opatrením pre záchranu dropa je zlepšenie jeho biotopov vytváraním trávnato-bylinných porastov a biopásov. Aj vďaka tomu u nás hniezdi tento rok 10-12 dropích sliepok, v zime ornitológovia zaznamenali rekordný počet 580 zimujúcich dropov. Výsadba drevín zase napomáha sokolovi kobcovitému. Sokoly hniezdia najmä v búdkach inštalovaných v území na rôznych miestach, celkovo ich už bolo osadených vyše 250. Náučné tabule umiestnené v okolí chodníka návštevníkom povedia omnoho viac. „O takýto autentický zážitok pohybu v jednom z našich najcennejších chránených území majú záujem návštevníci, ktorí radi trávia voľný čas v prírode, od ktorej sme bytostne závislí“ uviedla projektová manažérka Magistrátu Veronika Koníková. „Pre miestnych obyvateľov Rusoviec má chodník najmä rekreačný význam. Priali si možnosť získať aspoň na časť roka prístup pre prechádzku, či bicyklovanie sa v území, ktoré majú na dosah ruky a ktoré je pre nás zároveň výnimočné z pohľadu cennej prírody, ale aj historicky,“ priblížil starosta mestskej časti Rusovce Radovan Jenčík.

Okrem sezónne prístupnej trasy však majú miestni obyvatelia potrebu tráviť voľný čas v prírode počas celého roka. Každoročne totiž narastá skupina návštevníkov, ktorí vyhľadávajú jedinečné prírodné lokality a pokoj mimo ruchu urbanizovaného prostredia. Títo návštevníci preferujú prírodné plochy, lúky, lesy, rozptýlenú zeleň v agrárnej krajine s jednoduchým rekreačným mobiliárom. Takéto možnosti na trávenie voľného času v prírode doposiaľ na západ od Jaroviec a Rusoviec chýbali. „Oblasť nachádzajúca sa tesne pred hranicou chráneného vtáčieho územia poskytuje priestor pre takéto formy celoročného pohybu. Je podobne zaujímavá na výlet do prírody ako CHVÚ Sysľovské polia, no nedochádza tu k vyrušovaniu dropov a sokolov kobcovitých. Je to dôležité, pretože kvôli častému vyrušovaniu môžu dropy a sokoly zanechať hniezdenie. Sme radi, že mesto Bratislava vytvára lákavé prírodné plochy v každej z mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo. Ich cieľom je prepojiť záujmy ochrany prírody s potrebami miestnych obyvateľov a usmerniť návštevnosť tak, aby mali obyvatelia možnosti tráviť voľný čas v prírode a zároveň najcennejšie lokality ostali nerušené,“ dopĺňa Tomáš Veselovský z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

V júli preto otvára Magistrát mesta Bratislavy v spolupráci s mestskou časťou Rusovce rozľahlý zelený priestor s novou výsadbou drevín a ôsmimi drevenými lavičkami, nazvaný Rusovská lúka, ktorá sa nachádza na konci Vývojovej ulice, pred hranicou chráneného územia. Ako upresňuje námestník mesta Bratislavy Jakub Mrva: „Zapracovali sme do nej aj pamätnú spomienku na nášho zosnulého bývalého kolegu, Andreja Kovarika. Andrej bol významnou osobnosťou v ochrane prírody a tiež iniciátorom projektu venovaného záchrane dropa veľkého a sokola kobcovitého v prihraničnom území. Venovali sme mu chodníček tiahnuci sa lúkou, ktorý pri pohľade z vtáčej perspektívy pripomína iniciály jeho mena A. K.“ Rusovská lúka má svojou rozlohou potenciál na ďalší rozvoj a umiestnenie prvkov rekreačného mobiliáru - detského ihriska, oploteného výbehu pre psy, interaktívnych ekovýchovných prvkov, prípadne prvkov pripomínajúcich tradičné využívanie územia a jeho históriu. Partneri, ktorí majú záujem participovať na jej rozvoji, sú vítaní.

Doplňujúce informácie:

Myšlienka umožniť verejnosti nahliadnuť mimo hniezdneho obdobia do vymedzenej časti chráneného územia, vznikla spoločne pri rozhovoroch Hlavného mesta Bratislavy s predstaviteľmi mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo a partnermi projektu LIFE Steppe on border. Celosvetovo sa totiž manažment chránených území stále viac zameriava na začlenenie prírodného turizmu do konceptu fungovania chránených území. Hľadanie súladu medzi prírodným prostredím, jeho ochranou a rozvojom mäkkých foriem turizmu sa preto stali celosvetovo predmetom záujmu viacerých skupín expertov. Rastúci záujem o cestovanie do prírodného prostredia je aj výsledkom zvýšeného celosvetového záujmu o ochranu životného prostredia.

Okrem Rusovskej lúky už mesto Bratislava vytvorilo v okolí aj ďalšie oddychové miesta. Zrevitalizovalo trojmedzný slovensko-maďarsko-rakúsky bod v rámci jarného turnusu podujatia „Zásadný víkend“. V Čunove, pri jazere Cilina, odstránilo čiernu stavbu a nahradilo ju prírodným dreveným amfiteátrom. V Rusovciach vysadilo Jedlý les, ktorý bude postupne prinášať jedlé plody ovocných drevín pre návštevníkov aj voľne žijúce vtáctvo.

Na jeseň tohto roka pribudne aj oddychové miesto v Jarovciach a v budúcom roku je plánovaná stavba drevenej pozorovacej veže v blízkosti trojmedzia, ktorá bude slúžiť pre pozorovanie chráneného vtáctva - birdwatching.

Rozvoj prírodného turizmu je v súčasnosti vnímaný ako dôležitý nástroj na zachovanie prírodného prostredia, v čom aj väčšina krajín zaznamenáva pozitívne trendy. Konceptom prírodného turizmu je objektívne prispievať k ochrane životného prostredia, zlepšeniu podmienok pre život ľudí a zároveň dotvorením vhodných rekreačných plôch odstraňovať negatívne vplyvy rušenia chránených druhov nelegálnou návštevou.

Projekt LIFE STEPPE ON BORDER ↗︎ – Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska (LIFE20 NAT/SK/001077) finančne podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia SR, ako spolufinancovatelia. Projekt je vo všeobecnosti riadený občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku. Partnermi zo Slovenska sú Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Maďarskí partneri sú zastúpení národným parkom Fertő-Hanság, MME/BirdLife Maďarsko a mestom Várbalog.

Zdieľať