Parkovanie

Férové parkovanie dostalo zelenú

20.5.2022

„Som veľmi rád, že po dlhých rokoch a viacerých neúspešných pokusoch o reguláciu parkovania sa nám dnes podarilo túto nesmierne potrebnú, ale zároveň aj veľmi nepopulárnu tému schváliť. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa o jej presadenie pričinili - členom môjho tímu, poslancom, starostom, všetkým, ktorí k diskusii o parkovacej politike a k jej pripomienkovaniu pristupovali vecne, bez emócií a s úprimným záujmom o najlepšiu budúcnosť nášho mesta. Je to pre nás obrovský záväzok, aby sme v zostávajúcom čase do spustenia parkovacej politiky urobili maximum pre to, aby sa s našim návrhom aj dnes kritická časť verejnosti stotožnila. Maximum pre zlepšenie MHD, nové záchytné parkoviská, nové cyklotrasy. Dnešné hlasovanie je významným krokom k lepšej doprave a kvalitnejšiemu verejnému priestoru v našom meste,“ uviedol primátor Bratislavy, Matúš Vallo.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel ↗︎ sme predložili po mnohých rozhovoroch, analýzach, porovnaniach s inými mestami a diskusiách s poslancami a so starostami mestských častí. Zhruba od polovice januára doteraz sme k férovému parkovaniu absolvovali vyše 60 stretnutí, prezentácií, rokovaní (vrátane miestnych zastupiteľstiev a komisií). Prvý návrh nových pravidiel parkovania vznikol po asi 25 stretnutiach, rokovaniach so zástupcami jednotlivých mestských častí a odborníkmi na problematiku.

Návrh VZN sme predstavili poslancom mestského aj miestnych zastupiteľstiev v apríli. Celkovo nám z jednotlivých mestských častí prišlo 108 pripomienok. Z nich všetky tie, ktoré nové pravidlá parkovania z nášho pohľadu vylepšovali, sme zakomponovali do VZN. Celkovo sme v plnom rozsahu, čiastočne alebo iným spôsobom akceptovali 78 pripomienok.

Následne bolo 22. mája verejné prerokovanie už upraveného VZN. Zároveň s ním začalo aj pripomienkovacie konanie, kedy verejnosť mohla oficiálne predkladať svoje pripomienky k návrhu. Aj v tomto čase sme pokračovali s verejnými diskusiami o podobe férového parkovania v rôznych mestských častiach.

K návrhu VZN v rámci oficiálneho pripomienkovania vznieslo pripomienky spolu 179 fyzických a právnických osôb prostredníctvom webového formulára, e-mailom, poštou a k tomu prišla aj jedna hromadná pripomienka podpísaná 244 signatármi. Pripomienky vylepšujúce nové pravidlá parkovania sme opäť zapracovali do návrhu, ktorý prerokovali mestskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve.

Na základe pripomienok sme do návrhu napríklad zapracovali možnosť zakúpiť si okrem ročnej rezidentskej karty aj **polročné a trojmesačné karty na druhé a tretie auto rezidentov a aj týždenné a mesačné abonentské karty pre firmy. **

Miesta vyhradené pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zostávajú bez zmeny a úhrada na týchto miestach sa neplatí. Na štandardných spoplatnených parkovacích miestach sme výrazne zvýhodnili podmienky parkovania pre držiteľov parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím. Pre vozidlá označené parkovacím preukazom, ktoré slúžia na prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, bude zľava 90 % zo základnej ceny hodinového parkovného.

Zľavu vo výške 50 % budú mať elektrické vozidlá, s výnimkou hybridných elektrických vozidiel. Vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel budú mať stopercentnú zľavu.

Rozšírili sme tiež množinu osôb, ktoré majú nárok na vydanie rezidentskej parkovacej karty v prípade užívania vozidla právnickej osoby. Po novom si kartu bude môcť zakúpiť napr. aj spoločník.

Novinkou je aj možnosť zakúpenia rezidenčnej karty pre cudzincov po preukázaní pobytu.

Cena hodinového parkovného pre nerezidentov v spoplatnených zónach zostáva rovnaká – teda od 0,50€ po 2,00€ v závislosti od tarifného pásma. Naďalej zostáva aj benefit pre držiteľa karty, ktorý k nej získava 100 hodín voľného parkovania ročne pre iné vozidlo vo vlastnej zóne, ktoré môže využiť napríklad pre rodinu, návštevu. V prípade, že na byt nie je vydaná žiadna rezidentská karta, má rezident až 150 hodín voľného parkovania ročne pre iné vozidlo vo svojej zóne. V schválenom znení VZN zostáva aj benefit pre všetkých Bratislavčanov, ktorí si za 10 €/rok budú môcť kúpiť dvojhodinové parkovanie v iných spoplatnených zónach.

Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním a iba v časoch, keď problém s parkovaním na danom mieste pretrváva.

Nové pravidlá férového parkovania budú platiť od roku 2021. Do ich spustenia budeme pracovať na príprave potrebnej dopravnej infraštruktúry, t.j. budovanie parkovacích miest v rezidentských zónach a záchytných parkovísk, zlepšenie MHD. Pripravujeme projekty na 22 km nových buspruhov, 39 križovatiek s prioritou MHD, na 8 expresných liniek MHD a na 4 expresné linky regionálnej dopravy a pripravujeme tiež nákup 80 nových kĺbových autobusov MHD. Rozbehli sme tiež projekty na predĺženie električkových radiál – Ružinovskej a Dúbravskej a preverenie trate do Podunajských Biskupíc. Počítame tiež s električkovou traťou v zóne Chalúpkova.

Rovnako dôležitými sú aj opatrenia na zlepšenie priechodnosti chodníkov na hlavných peších ťahoch a v okolí zastávok MHD, ktoré v rámci férového parkovania zrealizujeme.

Schválené VZN považujeme za férové voči všetkým Bratislavčanom. Zvýhodňuje parkovanie Bratislavčanov s trvalým pobytom pred parkovaním mimobratislavských vodičov a zároveň odľahčuje verejný priestor pre všetkých. Aj pre tých, ktorí auto nevlastnia a chcú využívať chodníky a zeleň pre peší pohyb a aj pre tých, ktorí využívajú iné spôsoby dopravy (MHD, cyklodopravu), aby sa dostali do svojho cieľa rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie.

televízia ukazujúca výsledky hlasovania k bodu č.3 návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dočastnom parkovaní motorových vozidiel, uznesenie bolo prijaté, prítomní - 45, za 45, proti 0, Zdržalo sa 0, Neshlasovalo 0
Zdieľať