Projekty

Hlavné mesto je zapojené do medzinárodného projektu ARCH v oblasti klimatickej adaptácie miest

12.5.2022

Hlavné mesto Bratislava pokračuje v realizácii projektov v oblasti klimatickej adaptácie miest na expertnej európskej úrovni. V dňoch 3. – 5. júna 2019 sa v Bratislave stretli na úvodnom stretnutí partneri medzinárodného projektu ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám. Projekt podporený grantom rámcového programu EÚ HORIZONT 2020 pre podporu výskumu a inovácií je zameraný na aplikovaný výskum a na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby ochrany a revitalizácie historického dedičstva v kontexte mestského rozvoja a územného plánovania. Do projektu, realizovaného v období od júna 2019 do mája 2022, je zapojených 15 partnerov z Nemecka, Španielska, Talianska, Írska a Slovenska – vrátane zapojených pilotných miest projektu - Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko). Slovenskými partnermi projektu sú Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

Hlavnými výzvami mesta Bratislavy v rámci projektu bude v spolupráci s medzinárodným tímom analýza súčasného stavu negatívnych vplyvov zmeny klímy a súvisiacich dopadov na historické centrum mesta, zhodnotenie zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy ich adaptácie už v  procese posudzovania investičných činností ako aj zohľadnenie ich zraniteľnosti pri tvorbe strategických dokumentov. Projekt pomôže hľadať riešenia ako neinvazívne implementovať adaptačné opatrenia vo vzťahu k pamiatkovo chráneným objektom v lokalitách, ktoré sú rizikové z hľadiska klimatických javov, napr. mestských tepelných ostrovov, prívalových dažďov, sucha, a pod.

Projekt ARCH sa zaradí do skupiny excelentných projektov prestížneho európskeho programu HORIZONT 2020 a na príklade vybratých miest aj Bratislava získa svoje vlastné nástroje pre modelovanie rizík vplyvov a ohrození pamiatkovo chránených historických oblastí miest a na tvorbu vhodných adaptačných opatrení umožňujúcich lepšie odolávať nepriaznivým prejavom klimatickej zmeny, pripraviť vhodné metodické postupy a manuály so zohľadnením zásad pamiatkovej ochrany a európskych štandardov.

fotografia zo stretnutia
fotografia zo stretnutia
Zdieľať