Zeleň

Hlavné mesto predstavilo kroky, ktoré bratislavská samospráva podnikne pre zastavenie ťažby v lesoch na území Bratislavy a BSK

24.1.2019
Na začiatku minulého roka sa zástupcovia MPRV uzniesli na pozastavení úmyselnej ťažby dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice, až kým nedôjde k spoločnej dohode: pracovnej skupiny zástupcov MPRV, štátneho podniku LESY SR a odbornej a občianskej verejnosti.
Štátny podnik LESY SR však pred niekoľkými týždňami porušil všetky dohody a bez akéhokoľvek oboznámenia verejnosti obnovil ťažbu dreva v najcennejších bratislavských lokalitách.
Desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou (vyše 120 ročné duby a buky) boli vyrúbané celkom zbytočne a v rozpore s dobrými mravmi, a tieto stratené hodnoty už Bratislavčanom nedokáže nikto vynahradiť.
Hlavné mesto sa preto rozhodlo spojiť záujmy jednak odbornej a širokej verejnosti, ale aj záujmy zástupcov jednotlivých mestských častí Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja a vyzvať kompetentné štatutárne orgány k stretnutiu, kde spolupráci pre zastrešenie ochrany lesov na území BSK a hlavného mesta.
Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva životného prostredia sa vyžaduje konkrétne:
1
**Aby obmedzili, prípadne aj úplne vylúčili ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách** (Máme na mysli predovšetkým len na územiach: CHKO Malé Karpaty, Dunajské luhy, Devínska Kobyla)
2
**Aby iniciovali začatie konania o zmene v súčasnosti platného Programu starostlivosti o les (PSL)** pre Lesný celok Lesy SR Bratislava. (= Všetky lesy na území LC Lesy SR Bratislava žiadame zaradiť do kategórie „lesy osobitného určenia“ alebo „ochranné lesy“.
3
Rovnako aby vykonali všetky potrebné kroky na to, aby bolo možné **všetky lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislava, previesť do vlastníctva a správy mesta a doplniť zákon č**. 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu starostlivosti o lesy.
4
Aby zabezpečili v najhodnotnejších lokalitách **vytvorenie trvalo bezzásahových (tzv. referenčných) plôch s vylúčením akejkoľvek ťažby**.
5
**Aby rozšírili súčasnú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla** na celú plochu Územia európskeho významu Devínska Kobyla
6
**Aby vyhlásili prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice** v zmysle uznesenia zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
7
Aby vyhlásili Národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou budú na území Bratislavy aj lesy Devínskych Karpát a lužné lesy na oboch brehoch Dunaja.
8
**Aby MŽP iniciovalo obnovenie (rozšírenie) Bratislavského lesného parku**, s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody.
9
**Aby MPRV vyvodilo osobnú zodpovednosť voči vedúcim pracovníkom štátneho podniku Lesy SR**, ktorí sú zodpovední za porušenie dohody z pracovnej skupiny a za výrub najhodnotnejších zdravých stromov v uvedených lokalitách. Sme presvedčení, že ľudia ktorí si nectia partnerské dohody, nemajú morálne právo zotrvávať na vedúcich pozíciách.
primátor bratislavy, Matúš Valo stojí a rozpráva do mikrofónov, za ním stoja štyria ľudia
Zdieľať