Rozvoj mesta

Hlavné mesto pripravilo nový návrh zmien územného plánu, ktoré pomôžu Bratislave a jej mestským častiam

13.6.2022

Čo všetko predchádzalo zverejneniu nového návrhu zmien a doplnkov?

V záujme udržiavania aktuálneho stavu územného plánu hlavného mesta, ktorý je východiskovým strategickým a koncepčným dokumentom rozvoja mesta, oslovil magistrát koncom roka 2020 všetky mestské časti Bratislavy, mestské organizácie a podniky, strategické oddelenia magistrátu a Metropolitný inštitút Bratislavy, aby predložili obstarávateľovi územného plánu mesta podnety na jeho zmeny a doplnky vo verejnom a v komunálnom záujme.

Zber podnetov prebiehal počas roka 2021. Spracovateľ územného plánu podnety zaevidoval a spracoval formou pasportov. Následne, v spolupráci s obstarávateľom a ďalšími odbornými útvarmi magistrátu (z oblasti dopravy, životného prostredia a technickej infraštruktúry), preveril ich vhodnosť a možnosť zaradenia do nového návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (“ÚPN BA”).

Za účelom participatívneho a transparentného postupu hlavného mesta prebiehali od druhej polovice roka 2021 až do začiatku roka 2022 pracovné rokovania so všetkými predkladateľmi podnetov, na ktorých bol obstarávateľmi a spracovateľmi predstavený predbežný výsledný návrh Zmien a doplnkov ÚPN BA, s poradovým číslom 09 (ďalej len “ZaD 09”) a podrobne vysvetlené dôvody neakceptovania niektorých podnetov.

V priebehu mája 2022 spracovateľ na základe pokynu obstarávateľa pripravil finálny návrh ZaD 09, ktorý hlavné mesto verejne prerokuje už počas júna 2022.

Finálny návrh ZaD 09 obsahuje celkovo vyše sto zmien. Ide napríklad o zelené zmeny, ktoré vyplývajú z potreby adaptácie na zmenu klímy, zmeny pre vhodnejšie využitie územia, technické zmeny, zmeny verejného dopravného vybavenia, ktoré súvisia s modernizáciu električkových tratí či úpravou železničných tratí, zmeny v oblasti ochrany prírody a krajiny, či zmeny celomestského charakteru, ktoré umožnia napríklad trasovať a realizovať trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné..

Kompletnú dokumentáciu ZaD 09 si môžete pozrieť aj v elektronickej podobe ↗︎.

Ako môžem pripomienkovať návrh ZaD 09?

Do návrhu ZaD 09 je možné nahliadať od 10. júna 2022. Od rovnakého dátumu je možné uplatňovať požiadavky - k tomu slúžia pripomienky a námietky. Lehota na podanie námietok a pripomienok skončí 31. júla 2022 (vrátane).

Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prerokovania tromi spôsobmi:

  • návštevou konzultačného stánku dňa 22. júna medzi 14:00 – 18:00 vo Faustovej sieni v budove Starej radnice (vstup z nádvoria Starej radnice).
  • v online priestore – 22. júna bude zverejnená videoprezentácia návrhu ZaD 09 cez streamovací kanál youtube. Cez platformu SLI.DO s použitím kódu #zad09 bude možné v priebehu 22. júna 2022 zasielať doplňujúce otázky k návrhu ZaD 09. Následne budú na tieto doplňujúce otázky vypracované odpovede a tie budú spolu s otázkami zverejnené od 30. júna až do konca prerokovania (t.j. do 31. júla vrátane ) na webstránke mesta.
  • s návrhom ZaD 09 je možné oboznámiť sa aj osobne počas prerokovania. Kompletná dokumentácia ZaD 09 v tlačenej forme je vystavená na nahliadnutie na prízemí budovy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom:

v pondelok od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hod. v utorok až štvrtok od 8:00 do 12:00, a od 12:30 do 16:00 hod. v piatok od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hod.

Kto môže podávať pripomienky a námietky?

Podať pripomienku môže ktokoľvek, dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, správcovia technickej a dopravnej infraštruktúry, občianske združenia, fyzické aj právnické osoby.

V prípade uplatňovania hromadnej pripomienky verejnosťou odporúčame postup zvolenia si vhodného zástupcu dotknutej verejnosti, ktorý v mene ucelenej skupiny námietky podáva, čím sa predíde duplicite uplatnenia rovnakých námietok a výrazne sa zrýchli proces ich vyhodnocovania.

Lehota na podanie námietok a pripomienok skončí 31. júla 2022 (vrátane).

Máte k návrhu ZaD 09 ďalšie otázky?

Otázky môžete zasielať obstarávateľom na emailovú adresu [email protected]

Dokumenty

Zdieľať