Správa mesta

Hlavné mesto zverejnilo urbanistickú štúdiu na nevyužité územia, tzv. brownfieldy

21.1.2020

Pre hlavné mesto je nevyhnutné mať spracovaný prehlbujúci dokument pre regeneráciu území brownfieldov, ktorý bude slúžiť ako kvalifikovaný podklad pre strategické materiály mesta. Spracovaním registra brownfieldov v Bratislave formou urbanistickej štúdie sú vytvorené kvalitné dáta pre účely strategického a územného plánovania, aj ako podklad pre nový územný plán hlavného mesta. Inventarizácia a posúdenie nevyužívaných území budú určujúce pre transformáciu, oživenie ekonomických aktivít a následné zapojenie predmetných území do mestskej štruktúry. Vytypované lokality vo vlastníctve mesta budú riešené v jednotlivých projektoch ich revitalizácie.

Urbanistická štúdia je zverejnená na webovej stránke hlavného mesta, tu:

https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0GF1UB%230&RecordId=2516 ↗︎

Verejnosť ju môže pripomienkovať do 29.2.2020. Pripomienky je možné zaslať písomne na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected].

Urbanistickú štúdiu si verejnosť môže pozrieť aj priamo v Kancelárii prvého kontaktu v budove magistrátu na Primaciálnom námestí 1 (Bratislava) na prízemí denne počas pracovnej doby t. j. v pondelok od 8 – 17 hod., utorok – štvrtok od 8 – 16 hod. a v piatok od 8 – 15 hod.

Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 10. 02. 2020 o 16,30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Téma brownfieldov bude tiež odprezentovaná na samostatnom podujatí Brownfieldy v Bratislave formou výstavy s panelovou diskusiou. Event je plánovaný koncom februára 2020 v priestoroch bývalých Grösslingových kúpeľov na Fajnorovom nábreží (presný termín včas zverejníme).

Zdieľať