Rozvoj mesta

Memorandum o planetáriu

14.12.2023

Hlavné mesto podpísalo so združeniami Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity memorandum o planetáriu v Bratislave. Vznik tohto dokumentu je výsledkom spolupráce vedenia mesta s podporovateľmi planetária a podpis memoranda je zároveň potvrdením záujmu vybudovať v hlavnom meste planetárium, ktoré bude zodpovedať potrebám obyvateľov a návštevníkov Bratislavy a širšieho regiónu.

Debata okolo planetária sa naposledy vo väčšej miere rozprúdila v lete tohto roka. Mestské zastupiteľstvo vtedy potvrdilo návrh hlavného mesta, aby developer nebudoval a neprevádzkoval na nábreží Dunaja planetárium, ale aby jeho plnenie voči mestu bolo v prospech iných projektov pre obyvateľky a obyvateľov mesta..

Hlavné mesto opakovane deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu, a že v tejto súvislosti rozumie snahám združení, vedcov a nadšencov astronómie dosiahnuť, aby Bratislava mala svoje planetárium. Rovnako sme však dlhodobo zastávali názor, že takáto inštitúcia má byť umiestnená vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania, aby jej cieľ a poslanie boli skutočne naplnené. Vedenie mesta zároveň jasne komunikovalo, že chce pokračovať v debate so zástupcami podporovateľov planetária, ktorí sa usilujú o vznik takejto inštitúcie v Bratislave. Zastupiteľstvo vo svojom uznesení zaviazalo magistrát úlohou vypracovať overovaciu štúdiu na vytipovanie vhodnej lokality a parametrov budúceho mestského planetária.

Výsledkom tejto komunikácie je aj podpis spoločného memoranda o spolupráci pri snahe o vybudovanie planetária v hlavom meste. Zámerom je začlenenie planetária ako súčasti väčšieho komplexu vedecko-vzdelávacích, popularizačných či iných vzdelávacích inštitúcií. Tak mesto, ako aj OZ Slovenské planetáriá a OZ Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) sa memorandom zaviazali aktívne participovať na úkonoch smerujúcich k vzniku planetária v hlavnom meste a propagovať projekt planetária a činnosť planetária. Účelom memoranda je spolupráca strán memoranda pri príprave stavby a prípadne aj prevádzky planetária v Bratislave.

Úlohou Slovenských planetárií a SOSA, za účelom naplnenia cieľov tohto memoranda, bude vykonávať aktivity zamerané na propagáciu potreby výstavby planetária v Bratislave a naplnenia jej verejnoprospešného účelu vo vzťahu k verejnosti, odborné poradenstvo pri projektovaní, stavbe a zariaďovaní planetária, návrhu prevádzky a hospodárenia budúceho planetária. Úlohou hlavného mesta bude najmä viesť proces projektovej prípravy, ktorý bude smerovať k naplneniu deklarovaného účelu memoranda.

Strany memoranda súčasne berú na vedomie, že vzhľadom na význam funkcie planetária presahujúcej úroveň a územie hlavného mesta, bude na výstavbu a prevádzku planetária potrebný model financovania z viacerých zdrojov, a to vrátane účasti iných súčastí verejnej správy.

Odovzdanie pamätného certifikátu o pomenovaní planétky po Vladimírovi Dolinayovi

Zástupcovia združenia Slovenské planetáriá dnes zároveň odovzdali primátorovi hlavného mesta certifikát, ktorý pripomína pomenovanie planétky po vzácnom človeku so vzťahom k popularizácii vedy a kultúry v Bratislave, Vladimírovi Dolinayovi.

Vladimír Dolinay (1981 – 2020) bol pedagóg, dlhoročný aktivista a krátko aj poslanec mestského zastupiteľstva Bratislavy. Vladimír sa venoval mnohým verejnoprospešným aktivitám v Bratislave, medzi ktorými bolo aj založenie materskej škôlky v Petržalke. V súvislosti s iniciatívou Hľadá sa hviezdny primátor z roku 2014 pomáhal s oslovením kandidátov na primátora, aby verejne deklarovali podporu výstavbe planetária v Bratislave.

Keď Vladimíra Dolinaya v roku 2020 postihla tragická autonehoda, v združení Slovenské planetáriá cítili povinnosť vyjadriť mu vďaku ako miestnemu politikovi, ktorý neochvejne podporoval vzdelávaciu a kultúrnu činnosť v prospech Bratislavčanov.

Nielen pre jeho porozumenie a podporu mu člen tohto združenia a astronóm Tomas Vorobjov venoval malú planétku, ktorá bude už naveky niesť jeho meno. Tomáš Vorobjov ako objaviteľ planétky číslo 400881 využil právo navrhnúť pre objekt meno a Medzinárodná astronomická únia oficiálne zaregistrovala pre toto vesmírne teleso meno VLADIMÍRDOLINAY.

Zdieľať