Koncepcia kultúry

Mesto spúšťa participatívny proces tvorby prvej mestskej koncepcie kultúry

5.4.2022

Pri vzniku koncepcie mesto vychádza z udržateľného prístupu ku kultúre, ktorý je založený na identifikácii kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, mapovaní miestnej kultúrnej infraštruktúry a kultúrnej ponuky, definovaní cieľov a spôsobu ich implementovania a vyhodnocovania, férových a transparentných pravidlách rozdeľovania zdrojov a na participácii širokej skupiny obyvateľov. Práve na participáciu a komunitný prístup chce mesto klásť obzvlášť silný dôraz, s cieľom zapojiť miestnych aktérov a aktérky. Pri tvorbe koncepcie kultúry pracuje mesto s princípmi kultúrneho plánovania, ktoré vychádzajú zo širšieho vnímania kultúry a jej prepojenia na ostatné oblasti mestského života, ako napr. sociálna inklúzia, vzdelávanie, životné prostredie a pod.

Mesto netvorí len kultúrna infraštruktúra, umenie, kultúrne dedičstvo či kreatívny priemysel – sú to tiež hodnoty, spôsob života, morálka, tradície, príbehy miestnych obyvateľov, jazyk či výchova. Všetky tieto atribúty spoluvytvárajú mesto. Kultúra umožňuje ľudom komunikovať, tráviť voľný čas, je zdrojom duševného rozvoja spoločnosti, pôsobí stimulačne na rozvoj ekonomiky a kvality života, kultivuje občiansku spoločnosť, napomáha sociálnej súdržnosti. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby bola kultúra systematicky podporovaná a rozvíjaná z úrovne mesta a zároveň bola dôležitou súčasťou jeho udržateľného plánovania. Pri vzniku koncepcie sa bude mesto opierať o ciele udržateľného rozvoja vychádzajúce z dokumentu OSN „Agenda 2030“ a medzinárodného dokumentu „Agenda 21 pre kultúru“, ktorého cieľom je uznať kultúru ako jeden zo základných pilierov udržateľnosti.

„Sme presvedčení, že len prístup otvorenej samosprávy voči širšej verejnosti umožní miestnym komunitám ľahšie sa identifikovať s mestskou politikou, a to nielen kultúrnou. Začala sa významná dekáda pre kultúru a jej schopnosť reagovať na globálne výzvy v lokálnych podmienkach miest. Ak máme adaptovať globálne ciele udržateľného rozvoja v podmienkach mesta Bratislavy, je potrebné reflektovať dôležitosť kultúry. Kultúra a kultúrne služby v sebe nesú spôsob vyjadrenia sa, kreativitu a budovanie identity a sú dôležitými atribútmi vytvárajúcimi podmienky pre dôstojný život ľudí. Preto môžu v konečnom dôsledku prispieť k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja,“ uvádza Zuzana Ivašková, zodpovedná za proces prípravy koncepcie.

Mesto Bratislava sa chce vyhnúť tvorbe takého koncepčného dokumentu pre rozvoj kultúry, ktorý by skončil v „šuflíku“. Je preto v jeho záujme, aby sa do tvorby koncepcie zapojila čo najširšia odborná i laická verejnosť. V procese tvorby koncepcie budú využívané metódy participácie, ako napr. okrúhle stoly, workshopy, semištrukturované rozhovory, fokusové skupiny či pracovné skupiny. Aby mohli byť aktivity kultúrneho plánovania mesta dostatočne orientované smerom k jeho obyvateľom, mesto odštartovalo dotazník, ktorého cieľom je mapovanie kultúrneho správania obyvateľov, ich potrieb a tiež bariér, ktoré im bránia zapájať sa do kultúrneho života mesta. Budeme Vám vďační, ak si nájdete čas na jeho vyplnenie: https://forms.gle/t64okMxB2wDSjaRg7 ↗︎

Koncepcia kultúry vzniká v súbehu s pripravovaným Plánom Bratislava 2030, čo predstavuje jedinečnú príležitosť, aby boli strategické dokumenty v prieniku. Koncepcia kultúry bude rovnako rámcovaná obdobím 2030 a bude otvoreným, pravidelne vyhodnocovaným a aktualizovaným dokumentom. Termín finalizácie a schválenia koncepcie je stanovený na jar 2021. Všetky informácie o prebiehajúcich stretnutiach, ako aj o tom, ako sa môže verejnosť zapojiť do tvorby Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, nájdete na novej webovej stránke www.dekadaprekulturu.sk.

Zdieľať