Kultúrne služby

Múzeum mesta Bratislavy / Múzeum roka 2018

20.5.2022

Múzeum mesta Bratislavy 151 rokov pamätá na budúcnosť. Misia, ktorá vznikla v jubilejnom roku je stále aktuálna a najlepšie vyzdvihuje opodstatnenosť MMB ako aj všetkých pamäťových inštitúcií na Slovensku. V roku 2018 pripravilo múzeum celkom 25 špecifických aktivít viažucich sa vyslovene k jubileum popri ďalších náročných úlohách a podujatiach. Obstálo v silnej konkurencii múzeí na Slovensku, ktoré plnia dôležitú úlohu pri zachovávaní kultúrno-historického dedičstva a podieľajú sa na vytváraní vzdelanostnej spoločnosti.

Šesnásty ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka dnes spoznal svojho víťaza v kategórii Múzeum roka 2018. Odborná porota navrhla za výnimočné výsledky a odbornú činnosť oceniť týmto titulom Múzeum mesta Bratislavy – zamerané na históriu, archeológiu, dejiny kultúry a umenia, numizmatiku, etnografiu, farmáciu, umelecké remeslá, vedu a techniku. Odbornú porotu MMB zaujalo týmito navrhnutými projektmi:

  • Zreštaurovaním súboru fotografií z pozostalosti Jána Nepomuka Batku. Projekt bol zameraný na odborné ošetrenie súboru 250 historických fotografií, ktorý je súčasťou rozsiahlej a svojim charakterom unikátnej fotografickej pozostalosti bratislavského (prešporského) mestského archivára a organizátora kultúrneho a najmä hudobného života v meste v druhej polovici a na začiatku 20. Storočia.
  • Výstavou Generácie generáciám. Výstava bola venovaná 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy. Približovala kontext dejín múzea v spoločensko-politických zmenách, ktorými prechádzala Bratislava. Svojim názvom Generácie generáciám predurčovala obsah. Generácie kurátorov, kustódov v spolupráci s ostatnými zamestnancami múzea vytvárajú súbory zbierok, ktoré po muzeálnom spracovaní sprístupňujú generáciám obyvateľov mesta a jeho návštevníkom. Predstavila múzeum ako organizáciu a ako organizmus.
  • Projektom Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Cyklus podujatí priebežne počas celého roka predstavil postupne 10 tematických múzeí, ktoré sú súčasťou Múzea mesta Bratislavy, novou kombinovanou prezentáciou. Oslovení umelci (herci a dve moderátorky) a kurátori zbierok predstavili každé múzeum z dvoch pohľadov – vonkajšieho laického a vnútorného odborného pohľadu. K projektu sa konala aj výtvarná súťaž mladej generácie Bratislavčanov, ktorí múzeá ilustrovali. Víťazné výtvarné diela sa stanú súčasťou budúcej publikácie Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy.

Kontakt: PhDr. Beáta Husová Radničná 1, 815 18 Bratislava, mobil: +421 917 617 780, e-mail: [email protected] viac na: www.muzeum.bratislava.sk.

Zdieľať