Bývanie a ubytovanie

Na Žitavskej pribudnú mestské nájomné byty, zanedbaná plocha sa zveľadí

14.2.2023

Hlavné mesto pripravuje ďalší projekt výstavby nájomného bytového domu. Vznikne na Žitavskej ulici v mestskej časti Vrakuňa, na ploche bývalého obchodného domu. Prinesie 34 nájomných bytov s dostatočným počtom parkovacích miest, v rámci projektu sa upraví aj blízke okolie. Mesto má ukončenú architektonickú štúdiu, v ďalších krokoch bude prebiehať spracovanie projektovej dokumentácie a získavanie potrebných povolení. Zámerom je projekt financovať najmä kombináciou úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a nenávratnej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Hlavné mesto koncepčne pracuje na rozširovaní svojho bytového fondu s nájomným bývaním. Vychádza pritom z prijatej Koncepcie mestskej bytovej politiky. Bratislava si dala ako jeden z cieľov do roku 2030 zdvojnásobiť svoj bytový fond, ročne by tak malo pribudnúť minimálne 100 bytových jednotiek. Jedným zo spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, je rozširovanie mestského bytového fondu vlastnou výstavbou.

Nový projekt, ktorý počíta s nájomnými bytmi, vznikne na Žitavskej ulici vo Vrakuni. Zástavba pribudne na mestskom pozemku, ktorý je v súčasnosti do značnej miery zanedbaný. Hlavné mesto prostredníctvom bývalej Spoločnosti pre rozvoj bývania malo už v minulosti - pred približne 10 rokmi, zámer postaviť na danej ploche nájomné byty, z projektu však napokon vzišlo. Bratislava na myšlienku z minulosti nadväzuje, no predstavuje projekt, ktorý zodpovedá súčasným nárokom.

„Bytový dom na Žitavskej počíta s 34 nájomnými bytmi určených pre žiadateľov, ktorí sú v poradovníku na pridelenie nájomného bytu. Pôjde o menší jednoduchý bytový dom, ktorý vhodne zapadá do prostredia typizovanej výstavby zo 70. rokov. Súčasťou projektu je aj úprava chodníkov, debarierizácia priechodov pre chodcov, celkové zveľadenie verejného priestoru a vybudovanie parkovacích miest pre okolie. Máme za sebou stretnutie s miestnymi obyvateľmi, na ktorom sme im projekt predstavili a viaceré pripomienky týkajúce sa prevažne parkovania sa budeme snažiť v projekte zohľadniť,“ uviedla Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora Bratislavy.

Hlavné mesto má aktuálne ukončenú architektonickú štúdiu, jej autormi sú architekti zo SUPERATELIER s.r.o. Ďalšími krokmi bude vyhlásenie verejného obstarávania na výber projektanta, ktorý bude spracovávať projekt pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a potrebné povolenia. Bytový dom je navrhnutý s priemernou podlažnou plochou bytov do 52 m2, pre získanie čo najvyššieho podielu dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Bratislava má rozpracované aj ďalšie projekty mestských nájomných bytov. V priebehu prvého polroka 2023 sa začne s výstavbou na Muchovom námestí, projektuje sa bytový súbor na Terchovskej ulici, v Janíkovom dvore a tiež v Záhorskej Bystrici.

Zdieľať