Komunity

Nadácia mesta Bratislavy otvára štipendijný program „UMENIE“, v ktorom podporí fyzické osoby v oblasti umenia

10.5.2022

Žiadosť o štipendium je možné podať v dvoch oblastiach: (1) TVORBA DIELA, (2) VÝSKUM A REFLEXIA. Výška štipendia je 2.500 EUR.

Realizovaný projekt musí reflektovať jedno zo špecifík výzvy, prípadne ich prepájať. Zvolené témy (GLOBÁLNE VÝZVY, IDENTITA) nadväzujú na európske strategické dokumenty, predovšetkým na ciele udržateľného rozvoja, v zmysle záverov Rezolúcie Valného zhromaždenia OSN - Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015).

„Chceme podporovať také uvažovanie o globálnych výzvach, ktorým Bratislava čelí, v ktorom zohrávajú rovnocennú úlohu kultúra, sociálne otázky (kvalita života a sociálna inklúzia) a životné prostredie (environmentálna zodpovednosť). Zaujíma nás tiež tvorivé uvažovanie o identite mesta, ktoré nabúra často falošné predstavy a mýty a poskytne aktualizovaný mnohoznačný obraz Bratislavy,“ uvádza správkyňa nadácie, Zuzana Ivašková.

Pred podaním žiadosti je potrebné dobre si naštudovať podmienky výzvy – predovšetkým informácie o oprávnených žiadateľoch, ako aj neoprávnených aktivitách a výdavkoch. Plné znenie výzvy TU ↗︎.

O nadácii

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach. Základným princípom fungovania nadácie je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov. Výhody sú tiež v zrýchlení schvaľovacieho procesu a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. V prvom roku fungovania sa nadácia zameriava prevažne na podporu kultúry. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií. Viac informácií nájdete na webovej stránke ↗︎.

Zdieľať