Komunity

Nadácia mesta Bratislavy podporí komunitný život mesta

10.5.2022

Oblasť KOMUNITNÉ AKTIVITY slúži na podporu komunitných projektov. Nadácia podporí komunitné a susedské iniciatívy, občiansku angažovanosť a aktívnu účasť ľudí na spravovaní komunity, rozvoj a budovanie kapacít rôznorodých mestských komunít, komunitné organizovanie, či realizáciu vlastných nápadov vo verejnom priestore, prospievajúcich k vytváraniu žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov.

V oblasti VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ nadácia podporí environmentálne udržateľnú drobnú fyzickú revitalizáciu verejných priestranstiev s cieľom vytvoriť komunitný priestor (komunitné záhrady, komunitne zdieľané vnútrobloky v obytných štvrtiach a pod.) a sprístupňovanie externého verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho využívaní na komunitné účely.

Mesto Bratislava chce prostredníctvom nadačného programu podporovať aj udržateľnosť KOMUNITNÝCH PRIESTOROV (ich rozvoj, činnosť a aktivity), v ktorých rôzne komunity trávia svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní komunít, v ktorých žijú a aby mohli vyjadrovať svoje postoje a názory, ktoré prispievajú k odstraňovaniu stereotypov a predsudkov.

„Sme si vedomí, že v živých mestách existujú podmienky na umožnenie realizácie občianskych projektov vo verejnom priestore, na podporu a motiváciu občianskych iniciatív, komunitných a susedských aktivít. Aj preto v programe umožníme pri aktivitách podporu pre neformálne iniciatívy bez nutnosti zastrešenia právnickou osobou“, uvádza správkyňa nadácie Zuzana Ivašková.

Podpora je určená pre neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou - jednotlivcom (platí pre oblasť Komunitné aktivity) a mimovládne neziskové organizácie - občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie (platí pre všetky oblasti podpory). Ideálne by mali byť projekty otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny, znevýhodnenia, povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít a organizačne zvládnuté. Nadácia podporí vybrané projekty celkovou sumou 50.000 EUR

O nadácii

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach. Základným princípom fungovania nadácie je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov. Výhody sú tiež v zrýchlení schvaľovacieho procesu a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. V prvom roku fungovania sa nadácia zameriava prevažne na podporu kultúry. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

Viac informácií nájdete tu ↗︎.

Zdieľať