Mestské organizácie

Od 27. februára sa v Bratislave začína s odvozom kuchynského bioodpadu dvakrát za týždeň

21.2.2023

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od 27. februára interval odvozu kuchynského bioodpadu z 1x na 2x za 7 dní. Optimalizáciou zvozov sa OLO snaží o znižovanie uhlíkovej stopy pri zvoze odpadu. Aj z tohto dôvodu dochádza k zmene odvozových dní pre domácnosti vo vybraných mestských častiach. Obyvatelia, ktorí si minulý rok nestihli vyzdvihnúť balíčky na zber kuchynského bioodpadu, si ich môžu prevziať dodatočne v centrále OLO. Na tomto mieste prebieha od 1. marca aj distribúcia kompostovateľných vreciek pre tých, ktorým sa vrecká zo štartovacieho balíka už minuli.

Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca januára 2023 sa Bratislavčankám a Bratislavčanom podarilo vyzbierať už viac ako 5 000 ton vzácneho kuchynského bioodpadu. „Ďakujeme všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom, ktorí sa zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu a pomáhajú tak premeniť zvyšky na substrát. Vďaka tomuto a iným projektom môžeme byť spoločne hrdí, že sa z Bratislavy stáva cirkulárne mesto, “ dodáva Ivan Sokáč, predseda predstavenstva OLO.

Kuchynský bioodpad sa začína odvážať dvakrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov

Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. V týždni od 27. februára 2023 prebehne zmena intervalu odvozov kuchynského bioodpadu z aktuálnych 1x na 2x za 7 dní. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 2. decembra 2023.

Pre optimalizáciu zvozov sa vo vybraných mestských častiach menia aj odvozové dni

Zmena sa dotýka približne 6 400 odvozových miest v Bratislave, okrem mestských častí Vajnory, Jarovce a Čunovo. „Obyvateľov rodinných domov, ktorých sa zmena týka, bude OLO informovať elektronicky - prostredníctvom SMS a e-mailu. O zmene bude informovať aj správcov bytových domov. Odvozové dni si môžu obyvatelia overiť na stránke OLO ↗︎,“ hovorí Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO.

Spoločnosť OLO touto optimalizáciou cieli na zvýšenie vyťaženosti zberových vozidiel a zníženie uhlíkovej stopy.

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v tomto roku.

Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod.

Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na [email protected] alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Distribúcia kompostovateľných vreciek pre zapojené domácnosti prebieha v centrále OLO

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie opätovne vyzdvihnúť v centrále OLO na Ivanskej ceste 22, a to už od 1. marca 2023. Snahou OLO je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim. O ďalších spôsoboch distribúcie kompostovateľných vreciek aktuálne prebieha s mestskými časťami diskusia.

Zdieľať