Podujatia

Primátor Bratislavy ocenil významné osobnosti mesta

13.4.2022
Kandidátov na cenu vyberá priamo primátor tak, aby nominácie na cenu reprezentovali výnimočné počiny, ktoré formujú Bratislavu a ktoré zároveň často neprávom ujdú pozornosti médií či širokej verejnosti.
Cenou primátora Bratislavy je grafika Bratislavy od akademického maliara Miroslava Cipára.
Cena primátora Bratislavy 2021 bola udelená:
Spoluzakladateľom Nadácie Horský park Márii Filkovej a Kamilovi Procházkovi za osobný prínos na zveľaďovaní Horského parku a zásluhy na budovaní príjemnejšej a zelenšej Bratislavy. Už v 80. rokoch sa zapojili do ochranárskeho hnutia a na občianskom princípe, ktorý ctia dodnes, začali zveľaďovať Bratislavu. V režime panujúcom pred rokom 1989 to nebolo ľahké. Park a jeho okolie však svojou inšpiratívnou cieľavedomou činnosťou zmenili na zelenú oázu, kam mnohí z nás chodí pookriať. Výpočet toho, čo za 27 rokov dosiahli, je impozantný. Opomenúť nemožno obnovu a inštaláciu lavičiek, vrátane historickej Sóltzovej lavičky z roku 1906, rekonštrukciu lesnej škôlky, inštaláciu plastiky Sediaca od sochára Alexandra Trizuljaka, zriadenie unikátnej exteriérovej Galérie Horský park či edukačného chodníka v parku.
Zakladateľom Divadla bez domova Patrikovi Krebsovi a Uršule Kovalyk za inšpiratívnu prácu s marginalizovanými skupinami ľudí a za dotváranie identity Bratislavy ako mesta pre všetkých. Málokto z nás má odvahu začrieť hlbšie pod povrch bežných dní, prekročiť zónu bezpečných vzdialeností, zistiť, čo sa odzrkadľuje v tvárach ľudí, ktorí sa z najrozličnejších dôvodov dostali na okraj spoločnosti. Patrik Krebs a Uršula Kovalyk nás spolu so svojim tímom, ktorý tvoria ľudia bez domova, ľudia po výkone trestu, telesne hendikepovaní, utečenci, ľudia s psychiatrickými diagnózami učia spolunažívať, vnímať nové hodnoty, otvoriť sa svetu, ktorý nepoznáme, ale ktorý z nás môže celom iste urobiť lepších ľudí. Ich divadlo a divadelný festival má nepochybne terapeutický, výchovný a socializačný účinok, ale jeho výnimočnosťou je práve jeho umelecký punc.
Členovi bratislavskému konventu Milosrdných bratov bratovi Richardovi Jombíkovi za výnimočný prejav ľudskosti a za dotváranie identity Bratislavy ako mesta, v ktorom na ľudskej dôstojnosti každého záleží. Brat Richard sa vytrvalo venuje ľuďom bez domova – ľuďom, na ktorých sa mnohí pozerajú s predsudkami, bez ľudského porozumenia a tolerancie. Ako zdravotník neodvracal tvár, neodťahoval ruky a nevraštil čelo pri ošetrovaní ľudí z ulice. Jeho starostlivosť nekončila len zdravotným ošetrením týchto ľudí, ale aj zaistením zdravotného poistenia, hygieny či materiálneho zabezpečenia ako je oblečenie a obuv. Človek, ktorý otvára náruč každému, dáva všetko, aj keď nič nemá, dáva nádej a vieru a vytrvalo pomáha.
Vrcholovému športovcovi, významnému a dlhoročnému organizátorovi atletických podujatí – pre svetovú špičku, ale aj pre deti a mládež pánovi Imrichovi Ozorákovi za osobitný prínos v oblasti rozvoja atletiky a za zásluhy na budovaní športových príležitostí pre deti a mládež v Bratislave. Imrich Ozorák nezostal iba pri vrcholovom športe, ale celý život neúnavne organizujúc športové podujatia obnovil tradíciu sprievodných mládežníckych akcií, keď sa stal od roku 1991 dlhoročným riaditeľom mítingu. Od roku 1992 na 7 rokov potom podujatie získalo titulkového sponzora. Prišli legendárne behy Michaela Johnsona či skoky Mike Powella pred plným hľadiskom. Šport vnímal najmä cez ľudské príbehy, ktoré pozitívne inšpirujú iných. Majú nám dať príležitosť byť lepšími. Toto posolstvo je vpísané do príbehov stoviek či tisícok ľudí, ktorých nadchol počas svojho života pre šport.
Kolektívna cena COVID hrdinovia za veľké osobné nasadenie a obetavosť pri starostlivosti o seniorky a seniorov počas pandémie COVID-19 bude udelená ôsmim ženám. Každá z nich reprezentuje jedno zariadenie pre seniorov a celý jeden kolektív tohto zariadenia, ktorý sa počas náročného uplynulého roku i tohto roku v sťažených podmienkach staral o našich rodičov, starých rodičov, blízkych aj vzdialených príbuzných.
Jednou z najväčších hrozieb uplynulého pandemického roka bolo, keď sa vírus dostal medzi najviac ohrozenú skupinu obyvateľstva – k našim seniorom. Zamestnanci a zamestnankyne zariadení pre seniorov podali neuveriteľné výkony.
Neočakávaná situácia kolektívy v jednotlivých zariadeniach ešte viac stmelila a odhalila v plnej miere, akí vzácni a obetaví ľudia v nich pracujú. Kvôli epidemiologickým opatreniam museli zo dňa na deň úplne zmeniť zavedený chod pracovísk tak, aby bol čo najefektnejší, najproduktívnejší a zároveň najbezpečnejší. Napriek tomu, že každý deň čelili smrti spôsobenej covid-om, zamestnanci zariadení pre seniorov našli v sebe dostatok sily aj na to, aby denno-denne povzbudili životodarným slovom častokrát osamelých seniorov.
Pani Vlasta Ležovičová, vedúca sociálno-ošetrovateľského úseku z Petržalského domova seniorov
Pani Anna Kováčová, vedúca zdravotno-sociálneho úseku zo zariadenia Gerium
Pani Terézia Beňová z Domu tretieho veku
Pani Ingrid Silvánová, sestra zo zariadenia Archa
Pani Renáta Gomoláková, zástupkyňa riaditeľky a krízová manažérka pri zvládaní a manažovaní pandemickej situácie zo zariadenia Domov jesene života
Pani Katarína Blažeková, vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského oddelenia z Domova pri kríži
Pani Dagmar Perhalová, vedúca sestra z Domova seniorov Lamač
A ako ôsma získava Cenu primátora iránska študentka medicíny Maryam Zarinshad, ktorá vypomáhala vo viacerých zariadeniach počas vianočných sviatkov.
Počas slávnostného udeľovania cien, primátor udelil aj dve špeciálne uznania a poďakovania za celoživotný prínos. Na úvod slávnostného večera bolo udelené špeciálne uznanie za celoživotný prínos v oblasti umenia a za aktívne pôsobenie v Speváckom zbore mesta Bratislavy pánovi Ladislavovi Holáskovi (laureátovi Ceny primátora z roku 2010), ktorý celý svoj život zasvätil hudbe. Na záver slávnostného udeľovania cien bolo udelené špeciálne poďakovanie a uznanie za životný prínos v oblasti umenia a za umeleckú kultiváciu kultúrneho prostredia Bratislavy pánovi Miroslavovi Cipárovi (laureát Ceny primátora z roku 2001), ktorý je spoluzakladateľom súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava a autorom mnohých log, ktoré dotvárajú kultúrnu identitu mesta Bratislavy.
Programom sprevádzali hudobní hostia: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Juraj Burian a Andrea Zimányiová a ZUŠ Kowalského.
Zdieľať