Správa mesta

Schválený rozpočet Bratislavy počíta s financovaním množstva nových projektov

1.6.2022

Rozpočet bol vypracovaný ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 490-mil. €. Bežné príjmy na úrovni 318-mil. eur rastú oproti rozpočtu za rok 2018 o 15%. Najpodstatnejšou informáciou je však suma 101-mil. €, ktorá bude použitá na investičné projekty.

Jednou z najzásadnejších priorít súčasného vedenia mesta bolo založenie Metropolitného inštitútu Bratislavy ako nástroja rozvoja mesta v oblasti urbanizmu, architektúry, dát, tvorby politík a správy mesta. Na činnosť tejto novej organizácie je v rozpočte určených vyše 1,4-mil. €. Z vyčlenených prostriedkov má Metropolitný inštitút Bratislavy naštartovať prvé procesy, ku ktorým patrí napríklad aj príprava podmienok pre architektonické súťaže pre Námestie SNP, Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, ale tiež príprava na zvýšenie fondu nájomných bytov a podpora rozvoja dostupného bývania v hlavnom meste.

Dôležitou oblasťou v rozpočte je poriadok a bezpečnosť a v rámci nej činnosť mestskej polície. Rozpočet počíta s personálnym aj technickým posilnením mestskej polície, s cieľom zvýšiť jej postavenie aj bezpečnosť v meste. Vyššie prevádzkové výdavky sú určené na zvýšenie miezd, nábor nových ľudí, ako aj nákup nového vybavenia. Mesto tiež investuje do rozvoja kamerového systému v meste a údržby verejného osvetlenia. Cieľom je mať bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta, chránený život, majetok a verejný poriadok. Vo finančnom vyjadrení sú bežné výdavky na činnosť mestskej polície pre tento rok rozpočtované v sume vyše 9,7-mil. €, čo je v porovnaní s minuloročným rozpočtom o takmer 1,3-mil. € viac.

Rozpočet podporuje udržateľnú dopravu a energetickú efektívnosť. Zahŕňa financovanie veľkých investičných projektov ako rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, príprava Petržalskej električky, ale počíta aj s investíciami do modernizácie existujúcich a do prípravy výstavby nových tratí. Ide predovšetkým o prípravu projektovej dokumentácie na modernizáciu Ružinovskej a Vajnorskej radiály a štúdie na predĺženie električkovej trate po terminál osobnej integrovanej dopravy (TIOP) Lamačská brána, predĺženie električkovej trate po TIOP Ružinov a električkovej trate do Podunajských Biskupíc. Počíta tiež s vypracovaním projektovej dokumentácie pre projekt trolejbusovej trate Patrónka – Riviéra. Investície sú plánované aj do realizácie a prípravy nových cyklotrás, rekonštrukcie ciest, chodníkov a križovatiek. Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD pre Dopravný podnik je v objeme vyše 71,5-mil. €, čo je takmer o 13-mil. € viac ako minulý rok. Rozpočet počíta aj s auditom energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve mesta.

V otázke dopravy je vysokou prioritou vyriešenie parkovania v meste. V rozpočte je preto prirodzene zahrnutá aj investícia do spustenia celomestskej parkovacej politiky a výstavba viacerých parkovacích plôch. Bežné výdavky na parkovaciu politiku sú rozpočtované v celkovej sume 500-tis. € a sú určené na implementáciu parkovacej politiky. Kapitálové výdavky v objeme 900-tis. € sú určené na Mestský systém plateného parkovania – správa digitálneho pasportu parkovacích miest, databáza klientov, zúčtovacie stredisko, nákup parkomatov, technológií na kontrolu parkovania a iné kapitálové výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. Ďalšie výdavky v celkovej sume 1,8-mil. € sú určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk.

Významné investície sú nasmerované aj do zelene a životného prostredia. Počítame s investičnými projektmi a výdavkami pre zlepšenie kvality a atraktivity Mestských lesov vrátane vybudovania nových rekreačných prvkov na Železnej studničke a Partizánskej lúke (brodisko pre deti na Vydrici na Partizánskej lúke, malá drevená vyhliadka Tri Duby, Kontaktná MINIZOO Drieňovské lúky, a ďalšie). Navyšujeme aj objem bežných výdavkov na pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene na území hlavného mesta vrátane rekonštrukcie a budovania nových parkov.

Prioritou rozpočtu je aj pomoc najslabším a najzraniteľnejším. V oblasti sociálnej starostlivosti sa budú realizovať úlohy a činnosti, ale aj viaceré pilotné projekty súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov, so zabezpečením pomoci občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. Rovnako realizácia podporných sociálnych programov pre mnohodetné rodiny, poskytovanie podpory obetiam domáceho násilia, prevencia a bezpečnosť v oblasti drog v ohrozených lokalitách. Zvýšil sa objem peňazí určených na podporu sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova ako napríklad podpora nízkoprahových denných centier, podpora stredísk osobnej hygieny, podpora nocľahárne pre ľudí bez domova. Prvýkrát sa v rozpočte mesta objavuje aj príspevok na sociálne služby neverejných subjektov, čo je jednou zo zákonných povinností mesta, ktorú finančne doteraz mesto nepodporovalo.

Napriek tomu, že ide o „štartovací“ rozpočet, podarilo sa do neho zapracovať všetky významné priority a projekty. Aj z rozpočtu je zrejmé, že témy ako doprava, verejný priestor, bezpečnosť, zeleň alebo dostupnosť bývania sú pre súčasné vedenie mesta absolútnou prioritou a tak chce k nim aj pristupovať.

Zdieľať