Životné prostredie

Vianočný darček pre Dropa veľkého od hlavného mesta

15.12.2022

Hlavné mesto Bratislava na zasadnutí Mestského zastupiteľstva schválilo zmluvu, ktorá zabezpečí dlhodobé hospodárenie na pozemkoch vo vlastníctve mesta s ohľadom na prírodné hodnoty v chránenom vtáčom území Sysľovské polia (CHVÚ) a umožní v nich obnovu biotopov dropa veľkého, sokola kobcovitého, ale aj ďalších vzácnych druhov, uvedomujúc si spoločenskú zodpovednosť mesta. Prijatie tejto zmluvy umožní zároveň systémové riešenie ďalších dlhodobých problémov v území, a to vytvorenie priestoru na trávenie voľného času v prírode v okolí CHVÚ pre obyvateľov mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo a vytvorenie trasy medzi trojmedzím a mestskými časťami. Zlepší sa tak dostupnosť ikonického bodu trojmedzia pre turistov a cyklistov obchádzajúc územia citlivé z pohľadu ochrany prírody.

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia je unikátne nielen svojím jedinečným umiestnením na trojmedznom bode Slovenska, ale aj tým, že ide o územie, kde ako na jedinom mieste na Slovensku prežívajú naše najohrozenejšie druhy – sokol kobcovitý a drop veľký. Drop je najťažší lietajúci druh vôbec, pôvodne bol symbolom celého Podunajska. V dôsledku zmien pred r. 1989, kedy sa pri obhospodarovaní pôdy preferovalo vytváranie obrovských súvislých plôch osiatych jednou plodinou, sa jeho výskyt na Slovensku zredukoval len na územie slovensko-rakúsko-maďarského pohraničia, pričom na Slovensku hniezdia posledné žijúce jedince. V zimnom období tu však prilieta prečkať zimu takmer celá Západopanónska populácia z Rakúska, Maďarska. Táto cezhraničná populácia je jedna z dvoch na svete, spolu s menšou pri Berlíne, v ktorých počet neklesá. Všade inde na svete dropy ubúdajú. To, ako sa podarí uchrániť hniezdiace a zimujúce dropy pri Bratislave, tak má priamy dopad na úspešnosť prežívania a ochrany tohto ohrozeného druhu v celom areáli výskytu tohto druhu v Európe.

Cieľom novoprijatej zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely je zabezpečiť dlhodobé hospodárenie na pozemkoch vo vlastníctve mesta s ohľadom na vzácnosť tohto územia. Intenzívne poľnohospodársky využívané polia sa premenia na pôvodné pestré trávne panónske porasty a ich údržba bude prebiehať podľa vládou schváleného Programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Sysľovské polia ↗︎. Táto zmluva nadviaže na Memorandum o spolupráci v trojmedznom území, ktoré už desaťročia realizujú subjekty v susednom Rakúsku Maďarsku a Slovenska. Vďaka schválenej zmluve sa napraví situácia, keď nerozhodovalo mesto o vlastnej pôde samostatne, ale pôda bola prenajatá prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. Po novom sa budú na prenajatej ploche vysádzať predovšetkým bylinné, trávne a kvetnaté lúčne zmesi.

Nový prístup prispeje k dlhodobo udržateľnej ochrane prírodných hodnôt v trojmedzí rozšíri možnosti na financovanie výstavby infraštruktúry, ale aj oddychových miest pre obyvateľov priľahlých mestských častí a umožní vytvorenie cyklotrasy na trojmedzie. S takýmto komplexným návrhom riešenia problematiky chráneného územia uspelo Hlavné mesto, ktoré má projektovo kryté prostriedky na riešenie cyklotrasy medzi Rusovcami, Jarovcami a Čunovom až na trojmedzie a rovnako na vytvorenie odpočinkových miest na trávenie voľného času. Toto všetko je súčasťou balíka aktivít projektu LIFE „Dlhodobá ochrana dropa veľkého a sokola kobcovitého v hraničnom regióne Maďarska a Slovenska“ ↗︎, ktorého je hlavné mesto partnerom.

S obnovou biotopov začne Hlavné mesto už v budúcom roku približne na rozlohe 50 hektárov a do konca roka 2026 je naplánovaná obnova na viacerých častiach územia o rozlohe ďalších 50 hektárov. Cieľom je, aby bolo chránené územie Sysľovské polia riešené komplexne, teda aj s vytvorením adekvátnym vhodných podmienok pre obyvateľov priľahlých mestských častí a návštevníkov územia. Na piatich vybraných pozemkoch Hlavného mesta o rozlohe celkovo 2,4 hektára nachádzajúcich sa pri vonkajšej hranici chráneného vtáčieho územia plánujeme v najbližších dvoch rokoch vytvoriť pestrú ponuku možností pre trávenie voľného času v prírodnom prostredí.

Čo konkrétne projekt prinesie pre okolitých obyvateľov? V blízkosti trojmedzného bodu plánujeme v rámci projektu postaviť vežu pre pozorovanie vtáctva a ďalšiu drobnú rekreačnú infraštruktúru podľa preferencií obyvateľov. Takáto rozloha poskytuje dostatok možností, aby sa dala využiť napríklad pre oddychový pobyt s posedením a lavičkami, ihrisko pre deti, výbeh pre psov, či iné vhodné návrhy. Momentálne komunikujeme so starostami mestských častí a uvítame taktiež návrhy priamo od miestnych obyvateľov, či záujmových združení, ktoré by chceli priložiť ruku k spoločnému dielu.

Pre cyklistov aktuálne pripravujeme návrh cyklotrás, ktoré vytvoria logické prepojenie všetkých významných prvkov v okolí od trojmedzného bodu, cez mestské časti Čunovo, Rusovce, Jarovce až po napojenie sa na medzinárodné trasy v okolí obcí Kitsee a Deutsch Jahrndorf. Na túto trasu sa bude dať napojiť aj od Čunova, kde práve prebieha výstavba ekocentra. Štúdia s návrhom trasovania okruhu cyklotrás je v súčasnosti pripravovaná Hlavným mestom a bude dokončená v marci 2023. Na štúdiu nadviaže príprava projektovej dokumentácie pre cyklotrasy.

Doplňujúce informácie:

• Kontaktné informácie: Mgr. Veronika Koníková, projektová manažérka LIFE Steppe on border, Hlavné mesto Bratislava, [email protected]

• Projekt LIFE STEPPE ON BORDER – Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska (LIFE20 NAT/SK/001077) finančne podporila Európska únia v rámci program LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia SR, ako spolufinancovatelia.

• Ako vyplýva z názvu projektu, okrem dropa veľkého sú aktivity cielené aj na zlepšenie podmienok ďalšieho druhu, ktorý sa vyskytuje jedine v CHVÚ Sysľovské polia, sokola kobcovitého.

• Celý projekt vo všeobecnosti je riadený občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku, ktoré je v pozícii koordinujúceho partnera (príjemcu). Partnermi (pridruženými príjemcami) zo Slovenska sú Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Maďarskí partneri sú zastúpení národným parkom Fertő-Hanság, MME/BirdLife Maďarsko a mestom Várbalog.

Zdieľať