Kultúrne dedičstvo

Vodná veža v bratislavskom Podhradí prejde citlivou obnovou, investor je tesne pred vyhlásením architektonickej súťaže

4.4.2022

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza v bratislavskom Podhradí patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie pamiatky na území hlavného mesta. Pamiatkari odhadujú najstarší objekt v areáli Vodnej veže na 2. až 11. storočie nášho letopočtu. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer štyristo rokov až do začiatku 17. storočia.

„Areál Vodnej veže bol v 80. rokoch minulého storočia obnovený do podoby archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Prax však ukázala, že tento spôsob už nevyhovuje súčasným kritériám vnímania historického dedičstva. Hlavné mesto preto bude pri obnove areálu klásť dôraz okrem dodržania pamiatkových aspektov najmä na začlenenie areálu do života a na prezentáciu historických štruktúr formami vhodnými pre 21. storočie,“ povedal riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.

„Revitalizácia Vodnej veže bude plne rešpektovať jej mimoriadnu historickú hodnotu - výsledkom má byť jej oživenie, integrácia do verejného priestoru a doplnenie mestských kultúrnych inštitúcií,“ uviedol Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT.

Developer sa v Memorande o spolupráci, ktoré podpísal s hlavným mestom v októbri 2020, zaviazal k tomu, že v súlade s plánom obnovy revitalizuje Vodnú vežu a jej okolie a vynaloží na to sumu 1 500,000€. Obnova má prebehnúť za dodržiavania zásad pamiatkovej ochrany, ekologických štandardov, rešpektovania hodnôt formujúcich obraz Bratislavy a zachovania verejnej dostupnosti exteriérových priestorov. Verejný priestor v bezprostrednom okolí Vodnej veže má byť križovatkou vznikajúceho vydrického korza – predĺženej pešej promenády z historického centra mesta spolu s nábrežím Dunaja.

V najbližších dňoch plánuje investor spustiť architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže. Súťažné zadanie a súťažné podmienky boli konzultované s Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý im poskytol spätnú väzbu na základe konzultácií s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a tiež v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto.

Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude prirodzene dominovať v hierarchii ostatných verejných priestorov a bude dejiskom kultúrnych podujatí. Súčasťou má byť verejne dostupné archeologické nálezisko a výhľadovo sa predpokladá aj vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

Zdieľať