Rozvoj mesta

Vzniká nový mestský podnik Technické siete Bratislava, do konca roku 2025 zmodernizuje osvetlenie v hlavnom meste

31.3.2022

Prostredníctvom mestského podniku Technické siete Bratislava bude Bratislava zabezpečovať opravu, údržbu, riadenie, rekonštrukciu či modernizáciu osvetlenia v Bratislave. Ide o takmer 50 000 svietidiel, 1800 kilometrov nadzemných a podzemných káblov či osvetľovacie stožiare. Spoločnosť postupne prevezme do prevádzky osvetlenie v jednotlivých mestských častiach, pričom prvé lokality by mohla začať prevádzkovať už v priebehu budúceho roku.

Systém osvetlenia v Bratislave vykazuje vysokú poruchovosť, a to najmä vzhľadom na vek zariadení, ktoré sú vo viacerých prípadoch prevádzkované po dobe svojej životnosti. Kým počet hlásení porúch sa v roku 2010 pohyboval na úrovni do dvetisíc oznámení mesačne, ku koncu roku 2020 presiahol počet hlásených porúch aj päťtisíc hlásení za jeden mesiac. Model mestskej firmy zabezpečí dlhodobo udržateľnú prevádzku zariadení prostredníctvom výmeny zastaranej technológie za aktuálnu, čím zabezpečí zníženie poruchovosti zariadenia z aktuálnych viac ako 25%/rok na menej ako 2,5%/rok. Mesto aktuálne realizuje výmenu svietidiel za výrazne menej poruchové a energeticky efektívnejšie svietidlá využívajúce LED technológiu, pričom v roku 2021 ide o rozsah výmeny približne 3000 svetelných bodov. V budúcom roku je plánovaná takáto obnova v objeme približne 5000 svetelných bodov a do konca roku 2025 počítame s kompletnou výmenou svietidiel v správe hlavného mesta za LED svietidlá, čím príde k zníženiu spotreby elektrickej energie na úrovni 40%/rok a po zavedení moderného riadiaceho systému dokonca o približne 60%/rok.

Mestská firma bude zároveň spravovať metropolitnú optickú sieť, čo znamená, že popri rekonštrukcii samotného osvetlenia je plánované výrazné rozšírenie optickej siete. Mestská dátová sieť prepája jednotlivé mestské budovy, mestský kamerový systém, ale aj cestnú dopravnú signalizáciu. Dôjde aj k rozširovaniu mestského kamerového systému podľa požiadaviek mestskej polície a policajného zboru, v dôsledku čoho sa zvýši bezpečnosť v hlavnom meste. Založenie mestskej spoločnosti Technické siete Bratislava prinesie aj ďalšie benefity v podobe rozvoja siete nabíjacích staníc pre elektromobily, vytvorenie dátovej a elektrickej konektivity pre pripájanie ďalších zariadení, napr. senzorov pre zber a analýzy dát, čo umožní napríklad lepšie mapovanie objemu mobility dopravy či meranie kvalita ovzdušia.

Vďaka činnosti mestskej firmy Technické siete Bratislava v oblasti rekonštrukcie káblových vedení v zemi a rozširovania metropolitnej optickej siete mesto vytvorí príležitosť pre zníženie množstva rozkopávkových činností prostredníctvom prenájmu voľných kapacít a lepšej koordinácie s ďalšími zložkami, čím predídeme situáciám, kedy boli obyvateľky a obyvatelia obmedzovaní v tej istej lokalite niekoľkými opravami a rekonštrukciami po sebe.

Cieľom mesta a novej mestskej firmy Technické siete Bratislava je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pri dosiahnutí čo možno najvyššej hospodárnosti vynakladaných verejných zdrojov. Pri zabezpečovaní verejného osvetlenia sme upustili od modelu komplexného zabezpečovania tovarov, služieb a prác prostredníctvom jedného dodávateľa, v čom nás pri konzultácii nastavenia verejných obstarávaní podporilo aj OECD, s ktorým hlavné mesto spolupracuje v oblasti inovatívneho a zeleného verejného obstarávania, čo sa prejavilo najmä pri využití Green Public Procurement hodnotiacich kritérií pri nákupe svietidiel verejného osvetlenia, ktoré zohľadňujú okrem iného aj aspekty energetickej efektívnosti obstarávaných svietidiel.

osvetlenie2_Bratislava.jpg
Zdieľať