Bratislava má navrhnutú ucelenú sieť hlavných mestských cyklotrás. Základnú sieť tvoria hlavné trasy delené na okruhy a radiály, pričom v jednotlivých mestských častiach je dopĺňaná vedľajšími trasami (inak nazývanými aj spojkami). Okrem toho môžu existovať aj doplnkové trasy, ktoré si budujú firmy a organizácie ako napojenie svojich objektov.

Okruhy ↗︎ Priečne spájajú radiály. Majú priradené číslo O1-O10 a vytvárajú tangenciálne prepojenie medzi jednotlivými mestskými časťami. Prvý (historický) okruh O1 vedie okolo historického centra mesta a tvorí východisko najdôležitejších radiál.

Radiály ↗︎ Spájajú centrum s mestskými časťami. Vedené sú najpriamejšou, no zároveň bezpečnou a plynulou trasou. Najvýznamnejšie radiály začínajúce na 1. okruhu sú značené ako R11 - R19, ďalšie vyššími číslami od R21 v závislosti od vzdialenosti od centra.

Spojky ↗︎ Vedľajšie trasy, ktoré zahusťujú sieť okruhov a radiál. Číslovanie závisí od blízkeho okruhu a radiály a vytvárajú miestne prepojenie v rámci mestských častí alebo iných blízkych cieľov.